Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer.......

Bestuurders van bv’s en nv’s wees alert, het recht met betrekking tot het opmaken van de jaarrekening is met ingang van 1 november 2015 gewijzigd. Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving is de uiterlijke termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening verkort van dertien naar twaalf maanden. De nieuwe regelgeving geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

 

Uiterlijke termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening

 

Voorheen gold dat bestuurders van bv’s en (niet beursgenoteerde) nv’s binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening moesten opmaken en voorleggen aan de algemene vergadering. Deze termijn kon door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden worden verlengd. Indien de jaarrekening niet binnen twee maanden na het aflopen van de (al dan niet verlengde) termijn was vastgesteld door de algemene vergadering, rustte op het bestuur de verplichting om de jaarrekening onverwijld openbaar te maken. De uiterlijke termijn voor openbaarmaking bedroeg zodoende dertien maanden na het einde van het boekjaar (zijnde: 5 + 6 + 2 maanden).

 

Ter implementatie van een Europese Richtlijn (2013/34/EU) is de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ aangenomen. Op grond van deze wet is de verlengingstermijn voor het opmaken van de jaarrekening teruggebracht van zes naar vijf maanden. De nieuwe uiterlijke termijn voor publicatie bedraagt daardoor niet langer 13 maanden, maar 12 maanden (zijnde: 5 + 5 + 2 maanden).

 

Concreet komt het erop neer dat wanneer uw boekjaar aanvangt op 1 januari 2016, de jaarrekening  uiterlijk op 31 december 2017 gepubliceerd moet zijn (mits de algemene vergadering verlenging heeft verleend).

 

Zijn alle aandeelhouders tevens bestuurder?

 

Wanneer alle aandeelhouders van een bv tevens bestuur zijn, is het extra oppassen geblazen. Op grond van art. 2:210 lid 5 BW geldt dan namelijk dat ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling heeft te gelden. De rechtspersoon is vervolgens verplicht om de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling te publiceren. De uiterlijke termijn voor publicatie beloopt in dat geval dus geen twaalf maanden, maar tien maanden en acht dagen.

 

De wet biedt weliswaar de mogelijkheid om in de statuten hiervan af te wijken, maar wanneer van deze bevoegdheid geen gebruik is gemaakt, is het vorenstaande onverkort van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

 

Indien in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement een jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd, kan de curator bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het boedeltekort. Dit is een reëel aansprakelijkheidsrisico en reden genoeg om zorgvuldig met de deponeringsplicht om te gaan. Let er dus op dat publicatie van de jaarrekening daadwerkelijk tijdig plaatsvindt!

 

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rim Duinker .