Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Handelt Allego in strijd met het groepsverbod als exploitant van laadpalen?

In de nieuwsbrief van oktober van 2015 maakten we melding van het onderzoek door ACM naar het bedrijf Allego, een dochteronderneming van het netwerkbedrijf Alliander. Het onderzoek had betrekking op de vraag of de activiteiten van Allego in overeenstemming zijn met de Elektriciteitswet.

 

Onderdeel van Alliander is ook netbeheerder Liander. Op grond van art. 10b van de Elektriciteitswet mag een netbeheerder geen onderdeel uitmaken van een bedrijf waartoe ook een rechtspersoon behoort die in Nederland elektriciteit produceert, levert of daarin handelt (het zogenaamde groepsverbod). Volgens ACM zou sprake zijn van verkoop en levering van elektriciteit door Allego middels door Allego geëxploiteerde laadpalen. ACM komt tot de slotconclusie dat het groepsverbod toch niet is overtreden omdat uit nader onderzoek is gebleken dat geen sprake is van eventuele kruissubsidies of kapitaalinjecties door de netbeheerder Liander. Er zijn verder geen aanwijzingen gevonden dat Allego wordt bevooroordeeld door Liander ten opzichte van andere marktpartijen. Tegen deze achtergrond heeft ACM destijds geen aanleiding gezien het onderzoek voort te zetten en dit middels een brief d.d. 9 februari 2016 aan Alliander kenbaar gemaakt.

 

Allego zou volgens de site van ACM (op 10 februari 2016) in de tussentijd hebben toegezegd de werkwijze te hebben aangepast, zodanig dat geen sprake meer zou zijn van verkoop en levering van elektriciteit. Het lijkt erop dat deze toezegging onvoldoende uit de verf is gekomen aangezien Nuon in september van 2016 een kort geding is gestart tegen Allego en Alliander. Inzet van het kort geding was een verbod op levering van elektriciteit via door haar te exploiteren laadpalen voor elektrisch vervoer, terwijl zij een volle dochter is van een netbeheerder, hetgeen zoals hierboven ook vermeld is, op gespannen voet zou kunnen staan met het groepsverbod. Bij kortgeding vonnis d.d. 28 september 2016 van de rechtbank Gelderland werd Nuon in die zaak in het gelijk gesteld. Op straffe van een dwangsom werd het Allego verboden zich te presenteren als elektriciteitsleverancier en werd het Allego verboden aanbiedingen te doen aan overheden voor het aanleggen en/of exploiteren van laadpalen en het aanvaarden van deze opdrachten.

 

Deze zaak krijgt volgens de nieuwssite Energeia nu een vervolg bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, ingezet door onder andere Nuon, waarschijnlijk gesterkt door de uitspraak van de kortgedingrechter d.d. 28 september 2016. De vraag ligt nu bij de rechtbank voor of ACM terecht heeft afgezien van handhavend optreden tegen Allego.  De uitspraak hierover wordt op korte termijn verwacht.

 

Voor vragen over het groepsverbod kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders.