Energie en nutsvoorzieningen Dorhout Advocaten

Noord-Nederland vormt de incubatieregio voor schone, betrouwbare en innovatieve energie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken daarbij nauw samen om met concrete projecten werk te maken van een toekomstbestendige energie-economie en Noord-Nederland uit te bouwen tot dé Energy Valley van Europa.

Met ruim €23 miljard aan energieprojecten vervult de regio, en met name de Eemshaven, een schakelrol. Enkele concrete actuele ontwikkelingen zijn de smartgrids, de smart meting, de E-laad (oplaadpunten voor de elektrische auto), verbeterde en meer windmolenparken, de omzetting naar groen gas, zonne-energie en de opslag van energie.

Dankzij de enorme economische impuls is er sprake van een groeimarkt. Als gevolg van deze impuls, een veranderende energiemarkt en energiewetgeving zijn er binnen de energiebranche grote ontwikkelingen gaande. Ontwikkelingen die regelmatig op een juridische beperking stuiten. Dit zal nog meer het geval zijn na invoering van ‘het derde energiepakket’, nieuwe Europese wetgeving met (samenvattend) als doel meer keuze, meer investeringen en meer veiligheid voor de Europese energiemarkt. Dit brengt met name veel nieuwe wetgeving op macroniveau met zich mee.

Verder is er sprake van decentrale ontwikkelingen, het ontstaan van energiecorporaties en het gebrek aan jurisprudentie rond toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, waardoor veel juridische vragen ontstaan. De beantwoording daarvan is van belang voor het slagen van de transitie van een puur centrale energievoorziening naar een combinatie van centrale en decentrale opwekking en opslag van energie.

Wij zijn betrokken bij een aantal kenniscentra op regionaal niveau, zoals Groningen Centre of Energy Law, het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool, Energy Valley en de Hansa Energy Corridor. Door de contacten en de samenwerking met deze centra, ook voor juridisch advies, wordt over en weer informatie uitgewisseld over alle ontwikkelingen binnen deze branche.

De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de inzet van promovendus Daisy Tempelman staan borg voor het verkrijgen van een nog beter inzicht in wat er speelt binnen de energiebranche. Ook het lidmaatschap van de NeVER (Nederlandse Vereniging voor Energie en Recht) draagt hieraan bij.

Ons kantoor begeleidt bedrijven die zich binnen de energiebranche bewegen. Dit betreft niet alleen de bedrijven die ‘puur’ op energie gericht zijn, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers en wooncorporaties (die decentraal met energie bezig zijn). De teamleden van ons team Ondernemingen & Overheid hebben elk hun eigen inbreng in de vraagstukken die aan de orde zijn. Zij zijn op de hoogte van de complexe wetgeving, de ontwikkelingen en het functioneren van de gehele energiewaardeketen. Dat betreft dus ook kennis die van belang is voor alle spelers in het veld; de productie-, distributie-, opslag- en leveringsbedrijven. Er is sprake van een integrale benadering.

Voor vragen over deze branche kunt u contact opnemen met Hans Koenders.

Zijn de tarieven van de regionale netbeheerders vast?

Nee. Vanaf januari 2015 zijn de tarieven van de regionale netbeheerders voor gas en elektriciteit fors gedaald. Dit blijkt uit de tariefbesluiten van 27 november 2014 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de periode 2015 heeft genomen. Het transport van gas en elektriciteit voor de regionale netbeheerders is een onderdeel van de energierekening. Consumenten en bedrijven betalen daarvoor via hun energierekening.

Per netbeheerder kunnen de tariefontwikkelingen verschillen. De daling van gemiddeld 5,6 % voor de elektriciteitsnota en gemiddeld 3 % voor de gasnota vloeit voort uit een lage rente voor kapitaalverkrijging en de ACM van mening is dat netbeheerders doelmatiger kunnen werken. Daarnaast heeft de ACM fouten in de administratie gevonden bij een aantal netbeheerders, die nu goed zijn verwerkt in de tarieven.

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, gaan de tariefswijzigingen per 2015 in eerste instantie toch door. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel betaalde of te weinig betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend. (Bron: ACM)

Dorhout Advocaten neemt deel aan Flexinet project Hanzehogeschool.

Flexinet is een onderzoeksproject van marktpartijen en kennisinstellingen. Rode draad in het onderzoek is de decentrale opwek, opslag en levering van energie en hoe dat te realiseren is. Er zijn verschillende deelonderwerpen geformuleerd, zogenaamde werkpakketten (bijvoorbeeld decentrale opslag en netintegratie). Dorhout Advocaten ondersteunt ieder werkpakket en toetst of de uitkomsten van de werkpakketten juridisch houdbaar zijn.