Handel Dorhout Advocaten

Handel

Nederland is een handelsnatie. Dat was al zo in de tijd van de VOC en dat is het nog steeds. Onze belangrijke positie op het wereldhandelstoneel danken we niet alleen aan onze strategische ligging aan zee en aan grote riviermondingen, maar heeft even zo veel te maken met onze volksaard.

Zaken doen kan lokaal en regionaal, maar vindt in toenemende mate plaats in een mondiale setting. Opkomende markten leiden tot kansen op groei, maar ook tot risico’s vanwege concurrentie en problemen door onbekendheid met de mores in nieuwe landen. Losten we geschillen vroeger op met (te) veel daadkracht, vandaag de dag ligt dat toch anders.

Vragen waarmee de grote en kleine ondernemer in de nationale en internationale handel geconfronteerd wordt, zijn grotendeels variaties op het thema: hoe bescherm ik mijzelf? (Krediet-)verzekeringen kunnen risico’s beperken, net als verstandig gebruik van betalingsmogelijkheden. Maar uiteraard wordt een belangrijk deel van de bescherming gevonden in een goede/slimme juridische vastlegging van afspraken/overeenkomsten.

Vaak gaat het juridische mis omdat men zich onvoldoende bewust is van de risico’s en er gemakshalve maar van wordt uitgegaan “dat het wel goed zal komen”. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de orderbevestiging/het contract niet de toereikende bescherming biedt die werd verondersteld. Dat het eigendomsvoorbehoud niet blijkt te werken, of de rechtskeuze niet voldoet. Of dat de prijsstijging van de grondstoffen of het transport niet kunnen worden doorberekend, waardoor de marge wegvalt, of zelfs omslaat in een verlies. Voor handel ook van belang: wat houden de Incoterms 2010 in en wat betekenen die voor de leveranties en kosten? En welke rol vervult het EG-recht en het Weens Koopverdrag? Mag ik samenwerkingsafspraken maken met concurrenten, of is dat in strijd met de mededingingswet (of de Europese mededingingsregels?). Veel regels zijn van toepassing zonder dat ondernemers dat weten. Dat is niet gek, maar het is wel van belang dat men zich van de risico’s die dat met zich meebrengt bewust is.

Ter voorkoming van onnodige kosten en latere schade is een goede beoordeling van risico’s en een goede vastlegging in contracten van groot belang. Wij zijn een partner die u daarbij goed kan ondersteunen.

Meer weten over Handel?

Wietze Kastelein vertelt je er alles over.

Neem contact op met Wietze

Ik heb aan een grote afnemer van mij voor meer dan € 100.000,- aan plaatmateriaal geleverd. Hij betaalt maar niet. Mag ik nu zondermeer de geleverde spullen terughalen?

We kunnen dan grofweg twee situaties onderscheiden: de zaken staan nog als onverwerkte voorraad bij de afnemer of ze zijn reeds verwerkt. In het eerste geval, als de zaken zich nog in dezelfde staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd, kunnen de zaken met een beroep op het recht van reclame worden teruggevorderd. Dere bevoegdheid vervalt echter wanneer zowel zes weken na opeisbaarheid van betaling van de koopprijs als 60 dagen na opslag bij/namens de koper zijn verstreken. Indien een geldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen – hetgeen bijvoorbeeld is geschied door toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen – , kan ook daarop een beroep worden gedaan. Hierbij is voorts onder meer essentieel dat het geleverde materiaal duidelijk als uw eigendom kan worden geïdentificeerd.

Zijn de zaken echter verwerkt in een nieuw product of gebouw, dan is de eigendom van het materiaal overgegaan op de eigenaar van dat nieuwe product of het gebouw.

Bij het mogelijk kunnen terughalen van onbetaalde zaken spelen vaak vele discussies zoals identificeerbaarheid van de zaken en geldigheid van gesteld eigendomsvoorbehoud: het is dan ook raadzaam om u daarbij tijdig te laten adviseren door een advocaat van Dorhout.