Onderwijs zorg en recratie Dorhout advocaten

Onderwijs, zorg & recreatie

De gezondheidszorg is volop in beweging. Met name in de manier van werken verandert er veel, door ontwikkelingen van binnenuit en buitenaf. De invoer van het ondernemerschap in de  speelt daarin een hele grote rol. De kwaliteit van de  blijft daarbij een constant aandachtspunt. De instellingen en werknemers in de  dienen zich aan deze ontwikkelingen aan te passen.

Ook het onderwijs kenmerkt zich meer en meer door ondernemerschap. De scholen hebben een toenemende vrijheid in de inrichting van onderwijsprogramma’s, maar ook een toenemende verplichting om genomen besluiten en bestede middelen te verantwoorden. Door opbrengstgericht te werken, wordt gestreefd naar een optimale onderwijsopbrengst bij leerlingen. Hieronder vallen niet alleen de cognitieve prestaties, maar ook sociale competenties en het vermogen van een school leerlingen vast te houden en zonder vertraging en uitval door hun schooltijd te leiden. Opbrengstgericht werken vergt een andere werkwijze van scholen en leraren. Ontwikkelingen die plaats vinden onder het kritische oog van ouders en leerlingen.

De behoefte aan specialistische juridische kennis en ervaring op het gebied van de zorg en het onderwijs neemt door bovenstaande ontwikkelingen toe. Bij ons staat een team van specialisten uit diverse rechtsgebieden voor u klaar. Dit team combineert de specifieke juridische kennis van de zorg en het onderwijs met specifieke ervaring in beide sectoren.

Meer weten over Onderwijs, zorg & recreatie?

Wietze Kastelein vertelt u er alles over.

Neem contact op met Wietze

Wijzigingen in de vakantiewetgeving per 2012

Per 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden.

De wijzigingen in de vakantiewetgeving hebben betrekking op de opbouw, opname, verrekening en het verval van de minimumvakantiedagen.

De nieuwe vakantiewetgeving heeft geen betrekking op de bovenwettelijke vakantiedagen. Werkgevers en werknemers kunnen over de opbouw, opname, en het verval van bovenwettelijke vakantiedagen dus afwijkende afspraken maken. De beperkte opbouw van vakantiedagen van geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers is geschrapt. Dat betekent dat gezonde en zieke werknemers thans dezelfde minimumvakantiedagen van viermaal de overgekomen arbeidsuur per week hebben. Voorts is er een vervaltermijn voor de minimumvakantiedagen ingevoerd. Die vervaltermijn houdt in dat iedere werknemer de in een kalenderjaar opgebouwde minimumvakantiedagen moet opnemen binnen 6 maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn verworven. Deze vervaltermijn geldt voor alle werknemers, dus ook voor de zieke werknemers. Hier geldt wel een uitzondering op. Als de (zieke) werknemer in de periode van 18 maanden, te weten het jaar van opbouw alsmede 6 maanden daarop volgend, in redelijkheid niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen. Dit is slechts een klein gedeelte van de wijzigingen in de vakantiewetgeving. Voor meer informatie over de gevolgen en de problemen die u kunt ondervinden van de nieuwe vakantiewetgeving kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Leer-arbeidsovereenkomsten en een ontbindende voorwaarde

In de zorg worden veel leer-/arbeidsovereenkomsten gesloten. De werknemer is dan, bijvoorbeeld, 4 dagen per week aan het werk bij een zorginstelling en 1 dag per week volgt hij nog een beroepsgerichte opleiding. Vaak wordt de vraag gesteld of rechtsgeldig overeengekomen kan worden dat de leer-/arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, zodra de werknemer zijn opleiding staakt. Dit is, onder bepaalde omstandigheden, mogelijk. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Vaak is een statutair bestuurder van de vennootschap op basis van een arbeidsovereenkomst, als werknemer, voor de vennootschap werkzaam. Een veel voorkomende vraag is of de arbeidsovereenkomst ook eindigt, wanneer de statutair directeur door de vennootschap (vaak door de vergadering van aandeelhouders) als bestuurder ontslagen wordt. In beginsel leidt het eindigen van de vennootschapsrechtelijke relatie als bestuurder ook tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Er hoeft aan het UWV WERKbedrijf geen toestemming gevraagd te worden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht, inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer, zal met zich meebrengen dat bestuurders van beursfondsen niet langer op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zullen zijn.