dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Veel gestelde vragen over faillissementen

Schuldeisers

 

Ik heb een vordering op een failliet. Wat nu?

U kunt de vordering schriftelijk bij de curator/bewindvoerder indienen. U dient de vordering te onderbouwen met bewijsstukken, bijvoorbeeld facturen of een overeenkomst. Ook dient u aan te geven of u aanspraak kunt maken op voorrang (preferentie) of bepaalde zekerheidsrechten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud). Ook daarvan dient u bewijsstukken te overleggen.

Ik hanteer algemene voorwaarden waarin een eigendomsvoorbehoud staat. Kan ik mijn geleverde zaken terugkrijgen?

U dient aan te tonen dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst tussen u en failliet. De enkele verwijzing naar de voorwaarden op een opdrachtbevestiging of factuur is daarvoor niet voldoende.

Wanneer u aanspraak wilt maken op eigendomsvoorbehoud dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de curator (voorzien van specificaties). De curator zal vervolgens beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan om aan uw verzoek tot teruggave te kunnen voldoen.

Ik heb mijn vordering bij de curator ingediend. Wat gebeurt er verder?

Uw vordering wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en u krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. Daarna dient u het verloop van het faillissement af te wachten. Tussentijds kunt u via deze website op de hoogte blijven van de gang van zaken door het raadplegen van de openbare faillissementsverslagen. Van de wijze van afwikkeling van het faillissement wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Hoe lang duurt het voordat het faillissement is afgewikkeld?

Er is geen wettelijke termijn voor de duur van een faillissement. Soms kan een faillissement jaren duren, bijvoorbeeld omdat er gerechtelijke procedures lopen of een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen kan tot een spoedige afwikkeling worden overgegaan. In de verslagen is meestal een schatting opgenomen over de duur van het faillissement.

Ontvang ik nog betaling van mijn vordering?

Dat hangt helemaal van het verloop van het faillissement af. In het merendeel van de faillissementen vindt er geen uitdeling aan de concurrente schuldeisers plaats. Als er wel voldoende baten in het faillissement aanwezig zijn, krijgt u hiervan te zijner tijd schriftelijk bericht van de curator.

Kan ik de BTW terugvragen over mijn ingediende vordering?

Wanneer uw vordering niet (geheel) wordt betaald, kunt u van de fiscus de over dat onbetaalde deel BTW terugvragen. Voor deze teruggaaf neemt de fiscus over het algemeen genoegen met de brief van de curator waarin bevestigd wordt dat uw vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. Het kan ook zijn dat de fiscus een schriftelijke bevestiging wenst van de curator dat er geen (gehele) uitkering aan schuldeisers kan worden gedaan. Deze brief ontvangt u tegen het einde van het faillissement.

Ik ben ontslagen door de curator. Vervalt mijn concurrentiebeding?

Nee, tenzij de curator u schriftelijk ontheffing van het concurrentiebeding heeft verleend. Een concurrentiebeding blijft ook na ontslag vanwege faillissement gewoon gelden. De curator kan belang hebben u aan het concurrentiebeding te houden, bijvoorbeeld wanneer onderhandelingen worden gevoerd over verkoop van de onderneming (‘doorstart’).

Werknemers

 

Het UWV betaalt niet al mijn achterstallig salaris. Wat moet ik met de overblijvende vordering doen?

U dient hiervan schriftelijk opgave te doen aan de curator. U moet bewijsstukken van uw vordering, zoals loonstroken en arbeidsovereenkomst, meezenden. De curator zal uw vordering plaatsen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen en u nader informeren over de wijze van afwikkeling van het faillissement. Plaatsing op de lijst betekent niet dat uw vordering kan worden betaald.

Mijn werkgever is failliet verklaard. Wat betekent dit voor mij?

Door het faillissement eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch. De curator zal beoordelen of de arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd.

Indien de arbeidsovereenkomst door de curator wordt opgezegd neemt het UWV   de loonbetalingsverplichting van de werkgever over. Dit houdt in dat het UWV het achterstallig salaris vanaf dertien weken voor datum faillissement alsmede de periode na datum faillissement tot ontslagdatum aan de werknemer zal betalen. Het is dan ook belangrijk dat u, nadat u van de curator ontslag heeft gekregen, zo spoedig mogelijk contact opneemt met het UWV. U wordt hierover nader geïnformeerd door de curator. Meer informatie over de loondoorbetalingsregeling vindt u op www.uwv.nl en www.werk.nl.

De opzegging zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst bij uw werkgever. Het kan zo zijn dat u gedurende deze periode in opdracht van de curator nog werkzaamheden moet verrichten.

Krijg ik nog een jaaropgave?

Als gevolg van het faillissement wordt geen jaaropgave meer verstrekt. U kunt bij het invullen van uw belastingaangifte gebruik maken van de cumulatieve cijfers op uw (laatste) salarisspecificatie. Geeft u aan dat er sprake is van een faillissement, de belastingdienst heeft hiervoor in de regel begrip.

Overig

 

Ik heb interesse in overname van goederen uit het faillissement. Wat moet ik doen?

Maak uw belangstelling zo spoedig mogelijk bekend aan de curator, bij voorkeur via e-mail. Geef aan waar uw concrete interesse naar uit gaat (bijvoorbeeld de overname van bepaalde goederen of een doorstart van de gehele onderneming). In grotere faillissementen zal de curator een verkoop memorandum samenstellen op basis waarvan u een indicatieve bieding kunt doen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in een specifiek faillissement?

De ontwikkelingen in een faillissement worden periodiek verwerkt in een faillissementsverslag. De verslagen zijn te raadplegen via rechtspraak.nl of via deze website.

Nieuwsberichten en overige aanvullende informatie in een specifiek faillissement kunt u vinden onder “details – mededelingen” op deze website.

Ik heb interesse in overname van goederen uit het faillissement. Wat moet ik doen?

Maak uw belangstelling zo spoedig mogelijk bekend aan de curator, bij voorkeur via e-mail. Geef aan waar uw concrete interesse naar uit gaat (bijvoorbeeld de overname van bepaalde goederen of een doorstart van de gehele onderneming). In grotere faillissementen zal de curator een verkoop memorandum samenstellen op basis waarvan u een indicatieve bieding kunt doen.