Alleen concurrente vorderingen kunnen via dit formulier worden ingediend.

Met dit formulier kunt u alleen uw concurrente vordering indienen. Boedelvorderingen en preferente vorderingen kunnen schriftelijk of per e-mail (insolventie@dorhout.nl) worden ingediend.

Boedelvorderingen zijn in het algemeen vorderingen die zijn ontstaan na datum faillissement en met toestemming van de curator of op grond van de wet. Preferente vorderingen zijn in het algemeen vorderingen van de Belastingdienst en UWV. Boedelvorderingen en preferente vorderingen hebben voorrang op concurrente vorderingen.

Wij adviseren u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Dit bevordert een spoedige afhandeling van uw vordering. Indien de contactgegevens wijzigen dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven.

 

Faillissement

Crediteur

Het IBAN-rekeningnummer zal worden gebruikt bij een eventuele uitkering.
Mocht het IBAN-rekeningnummer in de toekomst wijzigen dan dient u dit aan ons door te geven.

** alleen invullen als crediteur de vordering door derden laat dienen

Vordering

Bijzondere rechten

Wilt u beroep doen op eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of recht van retentie, vink dit dan hieronder aan. U dient de bewijsstukken waaruit het bijzondere recht blijkt als bijlage toe te voegen.

Eigendomsvoorbehoud.Recht van reclame.Recht van retentie.Zekerheidsrecht (pand/hypotheek).

Invulkader

Graag hier zo specifiek mogelijk aangeven om welke zaken het bijzondere recht betrekking heeft


** Als u aanspraak maakt op een bijzonder recht (zoals eigendomsvoorbehoud), moet u hieronder bewijsstukken als bijlage toevoegen.

Bijlagen

Bijlagen: Alle facturen dienen te worden geüpload in één document