dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GOED NIEUWS VOOR NEDERLANDSE SCHULDEISERS IN POLEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het Poolse Burgerlijk Procesrecht is gewijzigd: goed nieuws voor de Nederlandse schuldeisers in Polen.

Op 3 mei 2012 is het vernieuwde Poolse Burgerlijk procesrecht in werking getreden. De gewijzigde wetten geven de deurwaarder meer mogelijkheden en instrumenten om de executie van roerende en onroerende zaken sneller te effectueren. Zo kan de deurwaarder een boete van 2.000 zl (omgerekend ongeveer € 500) opleggen aan het onwillige, maar wel daartoe verplichte orgaan, dat weigert mee te werken aan het verstrekken van informatie omtrent de schuldenaar dan wel daaromtrent valse informatie verstrekt.  Dezelfde boete kan opgelegd worden aan de schuldenaar die verzuimd heeft zijn GBA gegevens te actualiseren.

Ook veranderen de regels omtrent de executie zelf. Voor de wetswijziging was het in Polen niet mogelijk om een onroerend goed, dat al twee keer zonder succes via de veiling voor verkoop was aangeboden, voor de derde keer aan te bieden, eerder dan na verloop van 12 maanden. Nu is de tijd verkort tot 6 maanden. De datum wordt gerekend vanaf de datum van de tweede veiling.

Hoewel de gewijzigde regelgeving een aanzienlijke verbetering is, vinden de Poolse deurwaarders het een gemiste kans dat de vernieuwde wet het niet mogelijk maakt om het te executeren onroerend goed via internetveiling dan wel door middel van onderhandse verkoop aan te bieden. Ook zouden de Poolse deurwaarders graag zien dat zij de prijs van het geveilde onroerend goed ten tijde van de veiling mogen verlagen, indien voor de oorspronkelijke vraagprijs geen gegadigden zijn.

De invoering van de regelgeving is ook in het voordeel van de kopers van het geveilde onroerend goed. Een gunningsakte is tevens een eigendomsakte, die het de koper mogelijk maakt zijn eigendomsrechten met betrekking tot het gekochte meteen uit te oefenen. Hij kan daarmee het gekochte meteen laten ontruimen. De koper hoeft dus niet meer, anders dan voorheen, om een executoriale titel te vragen.

De gewijzigde wet maakt het ook mogelijk de bewoners van het via gedwongen executie gekochte pand, uit het huis te zetten en de eventuele huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te beëindigen.

Indien de huurovereenkomst was gesloten voor een bepaalde tijd, maar langer dan twee jaar, dan kan de eigenaar een maand nadat hij het eigendom via de veiling heeft verkregen, de huur met inachtneming van een periode van een jaar op te zeggen. De opzegtermijn van een jaar geldt niet indien in de huurovereenkomst een kortere opzegtermijn overeengekomen was. Vóór de invoering van de wetswijziging gold dat de nieuwe eigenaar van het onroerend goed de overeenkomst enkel kon opzeggen in gevallen zoals omschreven in de huurovereenkomst dan wel indien de huurder verzuimde huurpenningen te betalen.

Ook voert de wet veranderingen in op het gebied van executoriale verkoop van de in beslag genomen roerende goederen. Onder de oude regelgeving mocht de deurwaarder enkel de goederen meteen verkopen, die onderworpen waren aan bederving, levende dieren, dan wel goederen wiens opslag buitenproportionele kosten met zich mee zouden brengen. Andere goederen mochten verkocht worden onder de voorwaarde dat de schuldeiser en diens borg daar toestemming voor verleenden. Volgens de nieuwe regelgeving is de toestemming van de borg voor de verkoop van het goed niet meer nodig. Voldoende is dat hij niet, binnen een week na ontvangst van een mededeling daaromtrent, tegen de verkoop protesteert. Hoewel het een kleine verandering lijkt te zijn, heeft dit in de praktijk een grote waarde, daar de borg in meeste gevallen verzuimde binnen de termijn toestemming voor de verkoop te geven, hoewel hij in werkelijkheid niet tegen de verkoop was.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more