dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BENT U VAN PLAN OM UW AANDELEN IN UW BV TE VERKOPEN? DOE ONDERZOEK OF DE KOPER DAADWERKELIJK DE ONDERNEMING WIL VOORTZETTEN.

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Niet alleen vanuit de strafrechtelijke invalshoek door opsporingsambtenaren is er belangstelling voor malafide opkopers van vennootschappen (katvangers), ook de media en de gedupeerden trekken – succesvol – aan de bel. Bestuurders van de verkopende partij(en) komen daarbij onder vuur te liggen.

De Rechtbank Utrecht had reeds op 25 mei 2011 (LJN: BQ7136) een vonnis gewezen waarin bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad) wordt aangenomen tegen bestuurder die heeft bewerkstelligd dat de vordering van de schuldeiser niet voldaan is.

De bestuurder had zijn B.V. voor € 1, – verkocht zonder enig onderzoek te doen naar de overnemende partij. De Rechtbank oordeelde dat de bestuurder wist of in ieder geval redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde overdracht van de aandelen aan de (vennootschap van de) koper tot gevolg zou hebben dat de B.V. haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.

Inmiddels is deze lijn voortgezet door de Rechtbank Amsterdam (25 januari 2012, LJN: BV6199) en de Rechtbank Middelburg (5 maart 2012, LJN: BW4873) en hoewel de aansprakelijkheid (nog?) niet door de Hoge Raad is bevestigd, lijkt het leidende jurisprudentie te worden.

Met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid heeft de Rechtbank Utrecht overwogen dat er bij benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaald blijven van haar vorderingen, onder omstandigheden grond kan zijn voor aansprakelijkheid van de bestuurder die heeft bewerkstelligd (of toegelaten) dat de B.V. haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Daarbij wordt opgemerkt dat het handelen van de bestuurder zodanig onzorgvuldig moet zijn dat hem een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Het bewerkstelligen van de overdracht van de aandelen van de vennootschap aan degene van wie de bestuurder wist (dan wel had behoren te begrijpen) dat de beoogde overdracht van de aandelen van de BV tot gevolg heeft dat het bedrijf haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade, levert een ernstig persoonlijk verwijt op en leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid, aldus de Rechtbank Utrecht.

Kortom: de Rechtbank Utrecht heeft overwogen dat de bestuurder onderzoek moet doen naar de motieven van de (op)koper om enige zekerheid te verkrijgen of het de bedoeling was te trachten het bedrijf uit de financiële problemen te krijgen en daadwerkelijk voort te zetten. Deze uitspraak vormt een verruiming van de aansprakelijkheidstelling tegen de voormalig bestuurder.

Advies: Voordat u uw aandelen verkoopt, doe onderzoek of de koper niet een malafide B.V.- opkoper is en de nieuwe te benoemen bestuurder geen katvanger is. Laat u zich goed informeren en adviseren als u (de aandelen van) uw B.V. wilt verkopen.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more