dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

NIEUW ONTSLAGRECHT? DE PLANNEN.

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het regeerakkoord richt zich ook op een hervorming van het ontslagrecht. Wat staat er in het akkoord?

De preventieve ontslagtoets in de vorm van het vragen van toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, blijft bestaan. De preventieve ontslagtoets in de vorm van het verzoeken van de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, komt te vervallen. Een werkgever kan zich wel tot de rechter wenden als hij iemand wil ontslaan in strijd met een opzegverbod of een tijdelijk arbeidscontract wil beëindigen terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt. De criteria voor het verkrijgen van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen via het UWV, zullen nauwkeurig omschreven worden.

Een werknemer kan zich na zijn ontslag tot de rechter wenden. De rechter zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de criteria die het UWV toepast voor een werkgever die om toestemming vraagt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Vindt de rechter een ontslag onterecht of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, dan kan hij een vergoeding toekennen. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 75.000,=. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, dan kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.

Voorts hebben werknemers bij ontslag in de periode tussen twee banen recht op voorzieningen. Allereerst de bestaande wettelijke opzegtermijn van één tot vier maanden onafhankelijk van de duur van het dienstverband. Daarnaast is de werkgever bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract van minstens een jaar een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget verschuldigd. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

Het financiële voordeel dat werkgevers hebben door deze hervorming van het ontslagrecht, wordt verrekend door verhoging van de WW-premie. De mogelijkheid om de WW-premie per werkgever te differentiëren op basis van criteria van goed werkgeverschap, zal bezien worden.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more