dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

16 MAART 2013: WETTELIJKE BETALINGSTERMIJNEN VOOR FACTUREN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Per 16 maart 2013 is een nieuwe wet in werking getreden die grenzen stelt aan de maximale duur van betaaltermijnen van facturen. Zo mag uw onderneming eisen van een andere onderneming of overheidsinstantie dat uw factuur binnen 30 dagen moet zijn voldaan.

Toepassingsgebied

De nieuwe wettelijke regeling geldt alleen tussen ondernemingen onderling en tussen een onderneming en een overheidsinstantie. In relatie tot de consument is de regeling dus niet van toepassing. Verder beperkt de regeling zich tot zogenaamde handelstransacties. Dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen een vergoeding. Daarnaast gelden de nieuwe regels alleen voor overeenkomsten die zijn gesloten op of na 16 maart 2013.

Ondernemingen onderling

Als hoofdregel geldt voor ondernemingen onderling een betaaltermijn van 30 dagen. Afwijking van deze betaaltermijn is slechts mogelijk, indien partijen dit uitdrukkelijk contractueel zijn overeengekomen. Een clausule hieromtrent in een standaardcontract is hiervoor onvoldoende. Ten aanzien van een langere betaaltermijn kan in beginsel maximaal 60 dagen worden overeengekomen. Afwijking van deze maximale betaaltermijn mag niet in de algemene voorwaarden worden bedongen en is slechts geoorloofd als beide partijen kunnen aantonen dat dit voor hen geen nadelige effecten heeft.

Zoals gezegd bestaan er in zeldzame gevallen uitzonderingen op de maximale termijn van 60 dagen. Wanneer sprake is van een bijzonder geval, dan dient dit te worden bewezen door de schuldenaar. De schuldenaar zal dan bijvoorbeeld moeten bewijzen dat er objectieve redenen zijn om van de maximale betalingstermijn af te wijken.

Onderneming & overheidsinstantie

Ten aanzien van overheidsinstanties is er minder vrijheid. Als hoofdregel geldt weliswaar eveneens een betaaltermijn van 30 dagen, maar afwijking hiervan, te weten een langere betaaltermijn, die overigens niet langer mag zijn dan 60 dagen, is slechts mogelijk als aan alle drie de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Een langere termijn moeten partijen uitdrukkelijk contractueel zijn overeengekomen;
  • Een langere termijn mag niet in de algemene voorwaarden worden bedongen;
  • De bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst moeten een langere termijn objectief rechtvaardigen. Dit is slechts het geval wanneer de overheidsinstantie een bijzondere, zelden voorkomende handelstransactie aangaat.

Invorderingskosten 

De nieuwe regelgeving bepaalt eveneens dat u als onderneming recht heeft op invorderingskosten (ook wel incassokosten genoemd) vanaf de vervaldag van de factuur. Deze invorderingskosten zijn zonder aanmaning verschuldigd. De minimumvergoeding bedraagt € 40,00. Afwijkingen zijn uitsluitend mogelijk wanneer de overeengekomen afspraken in het voordeel van de schuldeiser zijn.

Handelsrente

In de nieuwe wet is eveneens een verhoging van de wettelijke handelsrente van 1 procent opgenomen. Dit is van belang om te weten voor u als ondernemer, omdat vanaf de vervaldag van uw factuur wettelijke handelsrente is verschuldigd. Ten aanzien van overheidsinstanties geldt slechts dat zij niet ten nadele van de schuldeiser mogen afwijken van deze wettelijke handelsrente, zodat deze rente van rechtswege op de vervaldag van de factuur verschuldigd wordt.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more