dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HOE ZIT ’T OOK AL WEER? RECHT VAN RECLAME EN WAT TE DOEN ALS DE KOPER VAN EEN DOOR U GELEVERDE ZAAK NIET BETAALT.

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Vaak maken leveranciers gebruik van de mogelijkheid een eigendomsvoorbehoudovereen te komen, zodat geleverde zaken kunnen worden terug gevorderd op het moment dat de koopsom niet wordt betaald. Een dergelijk voorbehoud dient schriftelijk te worden overeengekomen. Hierbij kunnen problemen ontstaan indien onduidelijk is of de door de leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wel van toepassing zijn op de koop. Tevens moet bepaalbaar zijn dat díe specifieke zaken onbetaald zijn gelaten en door díe specifieke leverancier zijn geleverd. Een succesvol beroep op eigendomsvoorbehoud gaat kortom gepaard met allerlei regels en vereisten.

Er is een eenvoudiger manier om zaken terug te vorderen, namelijk het recht van reclame. Dit is een wettelijk recht dat volgt uit artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek en hoeft dus niet expliciet te worden vastgelegd in een overeenkomst of algemene voorwaarden.

De verkoper/leverancier van een roerende aan de koper afgeleverde zaak (die niet een registergoed is) kan, indien de koopprijs niet betaald is en aan de vereisten voor een ontbinding van de koopovereenkomst is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden. De verkoper kan de geleverde zaak vervolgens retour nemen. Als slechts een deel van de prijs niet is betaald kan  -indien (nog) mogelijk – een deel van de geleverde zaken worden teruggevorderd.

Het recht van reclame moet wél binnen een wettelijke vervaltermijn worden ingeroepen. Wanneer er zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden als zestig dagen zijn verstreken nadat de zaak in opslag is genomen, vervalt de mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen.

Als de koper failliet is verklaard dan kan de curator de uitoefening van het recht van reclame in het belang van de boedel doorkruisen. De curator moet dan de koopprijs alsnog betalen of hiervoor zekerheid stellen. De curator moet hiervoor een redelijke termijn krijgen. Wat als redelijke termijn wordt gezien is afhankelijk van het soort zaak dat is geleverd. Deze regel geldt ook in het geval aan een koper surseance van betaling is verleend en als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is verklaard.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more