dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RENTESWAP & BANKAANSPRAKELIJKHEID; PAKT HET HERSTELKADER GUNSTIG VOOR U UIT?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 5 juli jl. heeft de onafhankelijke derivatencommissie met het uniforme herstelkader een collectieve oplossing voor de renteswap-affaires in het MKB gelanceerd. Inmiddels hebben ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank laten weten dat zij allemaal gaan deelnemen aan het herstelkader. Dit is op zich goed nieuws. Maar wat houdt het herstelkader nu eigenlijk in en pakt het herstelkader gunstig voor u uit?

 

Toepassingsbereik

Het is goed om te weten dat het herstelkader niet voor iedere gedupeerde MKB-klant geldt. Voor de toepassing van het herstelkader moet de MKB-klant voldoen aan de volgende drie vereisten:

Vereiste 1:

De MKB-klant had gedurende (enige tijd in) de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een ‘lopend’ rentederivaat bij de bank.

Daarnaast kunnen ook MKB-klanten met een rentederivaat (1) waarvan de Transactiedatum na 1 januari 2005 is gelegen en de contractuele einddatum na 1 april 2011, en (2) die voor 1 april 2011 voortijdig is geëindigd ten gevolge van een voortijdige afwikkeling, deelnemen aan het herstelkader.

Vereiste 2:

De MKB-klant is op het moment van het afsluiten van het rentederivaat geen professionele belegger in de zin van artikel 1:1 Wft[1]. Iedere natuurlijke persoon (al dan niet handelend in het kader van zijn beroep/bedrijf) wordt aangemerkt als niet-professioneel.

Vereiste 3:

De MKB-klant is op het moment van het afsluiten van het rentederivaat niet deskundig. Van deskundigheid is sprake als de MKB-klant voldoet aan één of meer criteria zoals nader genoemd onder punt 3.1.12 in het herstelkader.

 

Stappenplan

Het herstelkader bestaat uit de volgende 4 stappen:

 

Stap 1:

Complexe gestructureerde rentederivaten[2] worden omgezet in een rentecap, rentecollar of renteswap.

Stap 2:

Alle onvolkomenheden van een rentederivaat worden hersteld. Hieronder vallen mismatches, margin calls, vervroegde aflossingen en bedrijfsbeëindigingen.

Stap 3:

De derde stap voorziet in een coulancevergoeding voor alle MKB-klanten die onder het herstelkader vallen. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 100.000,00.

Stap 4:

Alle renteopslagen moeten worden terugbetaald aan de MKB-klant.

 

Vaststellingsovereenkomst en bindende uitspraken

In het herstelkader is bepaald dat de banken de MKB-klant die onder het toepassingsbereik valt, ongeacht de inhoud van een eventuele vaststellingsovereenkomst of de uitkomst van een bindende uitspraak, deel moet laten nemen aan het herstelkader. Indien de uitkomst van het herstelkader leidt tot een hogere financiële vergoeding voor de MKB-klant, heeft de MKB-klant recht op het meerdere. Omgekeerd heeft het geen (financiële) gevolgen voor de MKB-klant.

Advocaatkosten

Wanneer de MKB-klant voor 1 maart 2016 kosten heeft gemaakt voor bijstand en/of advies van een advocaat en/of financieel-technisch adviseur, maakt hij eveneens aanspraak op een vergoeding van maximaal € 10.000,00 (excl. BTW),

Uitvoering

Als hoofdregel geldt dat de banken de rentederivaten van hun MKB-klanten op eigen initiatief zullen gaan beoordelen. Per brief zullen de banken vervolgens de MKB-klanten berichten over de uitkomst van deze beoordeling.

Let wel, er geldt één uitzondering op deze proactieve handelswijze van de banken. Voor de MKB-klanten met een rentederivaat (1) waarvan de Transactiedatum na 1 januari 2005 is gelegen en een einddatum na 1 april 2011, en (2) welke vóór 1 april 2011 is geëindigd ten gevolge van een voortijdige beëindiging, geldt dat zij zich binnen zes maanden na publicatie van het herstelkader (5 juli 2016) op eigen initiatief moeten aanmelden voor een beoordeling op basis van het herstelkader.

Positie bepalen

Na de lancering van het herstelkader is het nu van belang dat iedere MKB-klant zijn positie gaat vaststellen. Daarbij dient allereerst te worden beoordeeld of de MKB-klant onder het toepassingsbereik van het herstelkader valt en, zo ja, welke vergoeding de MKB-klant ontvangt op basis van het herstelkader. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, dient vervolgens te worden beoordeeld of het herstelkader gunstig uitpakt.

Bent u een MKB-klant met een renteswap? Neem dan vrijblijvend contact op met Simone Pipping. Zij kan beoordelen of het herstelkader gunstig voor u uitpakt.[1]Voor de meeste klanten geldt dat zij ‘professionele belegger’ in de zin van de Wft zijn, als de rechtspersoon/vennootschap voldoet aan twee van de volgende drie omvangvereisten: 1. Een balanstotaal van minimaal € 20.000,00; 2. Een netto-omzet van minimaal € 40.000,00; en 3. Een eigen vermogen van minimaal € 20.000,00 (zie art. 1:1 “professionele belegger’ onder q van de Wft.

[2] Dit betreffen alle rentederivaten niet zijnde een renteswap, rentecap of rentecollar. Daarbij kan worden gedacht aan combinaties van renteswaps, zoals  de zero-cost knock-in collar, super collar, extendable swaps en cancellable swaps.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more