dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

FLEXWET IN WERKING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Ingaande vandaag, 1 oktober, is de Flexwet, de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht, in werking getreden.

Enige aspecten, voor- en nadelen van de Flexwet

 • De voorheen bij oprichting van een BV vereiste stortingsplicht op aandelen van € 18.000 is niet langer nodig. Storting van € 1,= is al voldoende. Daarmee behoort het oude (maar voor de aansprakelijkheid van bestuurders gevaarlijke) ‘kasrondje’ tot het verleden;
 • De ‘bankverklaring’ en de ‘accountantsverklaring (ter zake van de inbreng) kunnen achterwege blijven;
 • Het maatschappelijk kapitaal hoeft niet langer in de statuten te worden opgenomen. Het wordt daardoor gemakkelijker nieuwe aandelen uit te geven, aangezien de statuten niet meer behoeven te worden gewijzigd;
 • De overdraagbaarheid van aandelen kan in de statuten voor bepaalde tijd worden uitgesloten;
 • Een blokkeringsbepaling in de statuten is niet langer verplicht;
 • De termijn van oproeping voor een aandeelhoudersvergadering wordt verkort van 15 naar 8 dagen;
 • Er kunnen stemrechtloze, maar ook winstrechteloze aandelen worden gevormd (bijvoorbeeld t.b.v. werknemers, financiers en familie);
 • De plaats waar de AVA wordt gehouden is flexibeler. De AVA kan zelfs buiten Nederland plaatsvinden;
 • Besluiten kunnen ook buiten de aandeelhoudersvergadering bij meerderheidsbeslissing worden genomen, waar voorheen unanimiteit vereist was. Dit bevordert snelle besluitvorming en voorkomt dat de minderheid belangrijke besluiten tegengaat. Het voorkomt ook het oude probleem dat besluitvorming vaak juridisch aantastbaar was;
 • Bestuurders kunnen sneller aansprakelijk gehouden worden voor evt. tekorten van de vennootschap;
 • Uitkeringen zijn toegestaan mits de vennootschap niet in betalingsproblemen komt;
 • De AVA stelt de dividenduitkering vast, maar deze uitkering moet wel worden goedgekeurd door de bestuurders. Goedkeuring mag alleen worden onthouden, indien het bestuur weet of behoort te weten dat de BV na de uitkering haar schulden niet meer kan betalen. Als achteraf blijkt dat het bestuur ten onrechte goedkeuring heeft verleend en de BV haar schulden niet meer kan betalen, is het bestuur (naast de BV) aansprakelijk voor het tekort dat door de winstuitkering is ontstaan. De aandeelhouder die dividenduitkering te kwader trouw heeft ontvangen, moet de uitkering terugbetalen.

Waarschuwing

De Flexwet is weliswaar van toepassing op bestaande BV’s, maar de Statuten van bestaande BV’s zijn veelal gebaseerd op de oude regelgeving. De Flexwet schuift de Statuten niet terzijde. Dat betekent veelal dat de flexibiliteit die de Flexwet in het leven heeft geroepen weer wordt tenietgedaan  door de in verband met het oude recht daarin opgenomen beperkingen.

Ook bepalingen in bestaande aandeelhoudersvergaderingen kunnen in de weg staan aan de door de Flexwet verruimde mogelijkheden.

Zowel uw Statuten als Aandeelhoudersovereenkomsten verdienen het te worden beoordeeld in het licht van de Flexwet. Vanwege de verruimde aansprakelijkheidsregeling kan bijvoorbeeld overwogen worden de BV om te zetten in een NV.

Kortom, laat u zich goed informeren over de gevolgen van de Flexwet voor u. Wilt u hierover eens van gedachten wisselen, neemt u dan contact op met een van onze advocaten.

Bron:  Wietze Kastelein

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more