dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONRECHTMATIGE HINDER DOOR ZONNEPANELEN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De Rechtbank Gelderland heeft op 17 juli 2013 geoordeeld dat de plaatsing van zonnepanelen door de buren in de betreffende zaak geen onrechtmatige hinder oplevert (zie RVR 2013/104).

Als buren dien je – tot een zekere mate – het één en ander van elkaar te dulden. Of de overlast die de buren veroorzaken dusdanig is dat het onrechtmatige hinder oplevert wordt in principe getoetst aan de hand van artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en artikel 6:162 BW (betreffende onrechtmatige daad).

Uit artikel 5:37 BW volgt dat de eigenaar van een erf niet in een mate of een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Of er sprake is van onrechtmatige hinder is volgens rechtspraak van de Hoge Raad afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor aangebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden.

In deze zaak zijn partijen buren van elkaar en allebei eigenaar van een patiobungalow. Beide partijen hebben in onderling overleg zonnepanelen op het dak van hun eigen bungalow geplaatst. De stelling van eisers komt er – met name – op neer dat plaatsing van de zonnepanelen op het dak van de bungalow van gedaagden onrechtmatige hinder veroorzaakt bij eisers door het onthouden van licht. Volgens eisers zouden de zonnepanelen in de herfst en winterperiode 1 meter meer schaduw veroorzaken op het grondvlak van eisers en in de zomer ongeveer een halve meter.

Volgens de rechtbank hebben eisers hun stelling dat er sprake is van verminderde lichtinval echter onvoldoende onderbouwd. En zelfs als wordt uitgegaan van de schaduwvorming zoals door eisers aangevoerd, is naar het oordeel van de rechtbank “geen sprake van een zodanige schaduwvorming dat gesproken kan worden van onrechtmatige hinder als bedoeld in artikel 5:37 BW”.

Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat zonnepanelen in Nederland inmiddels een gebruikelijk deel zijn van de bebouwde omgeving. De rechtbank volgt de stelling van eisers dan ook niet dat de zonnepanelen afbreuk zouden doen aan het karakter van de patiowoning.

Daar komt nog bij dat gedaagden niet de enige zijn met zonnepanelen op het dak. Eisers hebben deze zelf ook, net als vijf andere buren. Voorts zijn de panelen geplaatst “in een rechte lijn, evenwijdig aan de daklijst en daarmee aansluitend bij de horizontale belijning van de bungalows, en voldoende verwijderd van de rand van het dak”. “Boven de rand van de panelen uit is nog steeds de natuurlijke omgeving zichtbaar. Aldus kan niet gezegd worden dat de plek van en het zicht op de zonnepanelen het ontwerp van de bungalow ernstig visueel verstoort of esthetisch ontsiert.”

Gelet op deze uitspraak lijkt plaatsing van zonnepanelen steeds meer geaccepteerd in Nederland. Zeker, mede gelet op de omstandigheid dat de klagende buren zelf ook zonnepanelen op het dak van hun woning hebben, lijkt deze rechtbank niet snel aan te willen nemen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld de omvang en/of duur van de  schaduwvorming door de zonnepanelen aanzienlijk is toegenomen, hetgeen in deze zaak onvoldoende was aangetoond.

Wilt u meer weten over burenrecht, hinder door zonnepanelen of een andere vorm van hinder, neem dan contact op met mr. S.L. Pipping

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more