dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN HOUD TERMIJNEN GOED IN DE GATEN BIJ GAS- EN ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN OP HET NET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Inleiding

Op grond van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998 heeft de netbeheerder als taak degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net.

Lid 3 van artikel 23 bepaalt dat een elektriciteitsaansluiting door de netbeheerder dient te  worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn, welke termijn in ieder geval is verstreken na 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder is ingediend. Uit de jurisprudentie volgt dat de aanvang van de termijn van 18 weken niet is het moment dat het verzoek wordt ingediend, maar het moment dat de offerte door de aanvrager wordt geaccepteerd. Dit zelfde geldt in verband met een gasaansluiting.

Besluit ACM inzake Rokade – Stedin

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 7 augustus 2014 op aanvraag van Rokade Planontwikkeling B.V. (hierna: Rokade) geoordeeld over de vraag wanneer de offerte van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) door Rokade was geaccepteerd, waarna de termijn van 18 weken begon te lopen. In deze zaak stelt Rokade dat Stedin de door Rokade verzochte gas- en elektriciteitsaansluitingen op het net te laat heeft gerealiseerd.

Op de eerste door Stedin uitgebrachte offerte heeft Rokade een aantal punten gewijzigd. ACM is van oordeel dat over cruciale onderdelen van deze offerte, te weten de uit te voeren werkzaamheden en het daarvoor te betalen totaalbedrag, nog geen overeenstemming bestond. De nummering van een aantal appartementen was aangepast en het vermogen van één van de aansluitingen was gewijzigd. De uiteindelijke acceptatie door Rokade blijkt volgens ACM uit de ondertekening van de tweede offerte en de toezending daarvan aan Stedin. Pas toen is de termijn van 18 weken gaan lopen.

Nu Stedin binnen 18 weken na acceptatie door Rokade van de tweede offerte de aansluitingen heeft gerealiseerd, is ACM van oordeel dat Stedin niet in strijd met artikel 23 lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 heeft gehandeld. Dit zelfde geldt betreffende de gasaansluiting.

Stedin heeft overigens volgens ACM wel de termijn van 10 werkdagen overschreden die geldt voor het uitbrengen van een offerte nadat zij een aanvraag heeft ontvangen.

Geen fatale termijn

Naast het moment van accepteren van de offerte, dient men er ook op bedacht te zijn dat de termijn van 18 weken, die gaat lopen na acceptatie van de offerte, geen fatale termijn is. Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 22 juli 2009 (ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5471) volgt dat als de aansluiting na 18 weken niet is gerealiseerd de netbeheerder eerst een ingebrekestelling dient te ontvangen, voordat schadevergoeding kan worden gevorderd.

Overmacht

Tot slot kunnen alle omstandigheden van het geval meespelen bij de vraag of het redelijk is om de termijn van 18 weken strikt te hanteren. Hoewel ACM rond 2004 heeft aangegeven dat, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de netbeheerder vallen (zoals regelgeving die het verbiedt om in dijken te graven gedurende bepaalde seizoenen) het niet altijd redelijk zal zijn om de termijn van 18 weken strikt te hanteren, volgt uit de besluiten van ACM dat zij deze termijn zeer strikt hanteert. De civiele rechter lijkt daarentegen eerder geneigd om de omstandigheden van het geval een rol te laten spelen bij de vraag hoe strikt de termijn moet worden gehanteerd.

Conclusie

Zowel aanvrager als netbeheerder dienen goed op te letten in de fase waarin wordt geoffreerd, met name indien er wijzigingen in de offerte worden aangebracht. Dit is onder andere van belang voor de bepaling van het moment van aanvang van de termijn van 18 weken waarbinnen de aansluiting dient te worden gerealiseerd. Vervolgens dienen beide partijen de 18 weken termijn in de gaten te houden en bij overschrijding dient eerst een ingebrekestelling te volgen. Tot slot dient men bedacht te zijn op het eventueel meespelen van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de strikte hantering van de termijn.

Wilt u meer weten over energierecht, in relatie tot bijvoorbeeld contractenrecht, neem dan contact op met Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more