dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WILT U EEN MANTELZORGER LATEN WONEN IN VERBOUWDE GARAGE OF SCHUUR?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 1 november 2014 zijn de regels voor het bouwen zonder omgevingsvergunning gewijzigd. Daardoor kunt u meer en grotere bouwwerken vergunningsvrij bouwen en veranderen. In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) zijn de categorieën voor vergunningsvrije bouwwerken vastgelegd. Inmiddels zijn er 22 activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning meer nodig is.

Afhankelijk van de oppervlakte van het gebied waarbinnen gebouwd mag worden en hoeveel hiervan al dan niet met vergunning is gebouwd, wordt het vergunningsvrij vergroten van het hoofdgebouw (woning) bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 meter naar 4 meter. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van 8 weken in plaats van 6 maanden gelden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, als er afgeweken moet worden van het bestemmingsplan. Deze procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

Daarnaast mag een bijbehorend bouwwerk (garage of schuur) nu vergunningsvrij tot een afstand van 4 meter van de woning worden gebouwd (was 2,5 meter). Onder deze regel vallen uitbouwen naast en achter de woning. De hoogte van een bijbehorend bouwwerk mag nu 5 meter zijn in plaats van 4 meter en een bijbehorend bouwwerk mag ook voor mantelzorg worden gebouwd of verbouwd.

Tot voor kort konden mantelzorgwoningen niet vergunningsvrij worden gebouwd omdat zij vaak in strijd met het bestemmingsplan waren. Nu kan echter onder bepaalde voorwaarden een mantelzorgwoning vergunningsvrij in het achtererfgebied worden gebouwd. Ook is het mogelijk geworden om een bestaand bouwwerk (zoals een garage of schuur) onder voorwaarden te gebruiken als mantelzorgwoning.

Maar er moet daarvoor wel aan de begripsbepaling in het Bor worden voldaan. Onder ‘mantelzorg’ wordt verstaan: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

De mantelzorg mag dus niet in het kader van een hulpverlenend beroep worden geboden. Dit betekent dat ‘mantelzorg’ geen professionele zorg is, maar zorg vanuit een sociale relatie tussen de mantelzorger en de verzorgde. De mantelzorg mag dus wel worden geboden door kinderen, die hun ouders in huis nemen om hen te verzorgen, maar niet door een professioneel verpleegster die daarvoor wordt betaald.

Daarnaast komt het in de praktijk voor dat gemeenten zelf een mantelzorgregeling hebben vastgesteld, verwerkt in de regels van een bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanregels zouden kunnen afwijken van de regeling in het Bor.

Het vergunningsvrij bouwen is gemakkelijker geworden. Of in uw specifieke geval vergunningsvrij kan worden gebouwd, hangt af van de omstandigheden.

De advocaten van Dorhout Advocaten N.V. adviseren u hier graag over. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Pieter Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more