dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VANAF 1 MEI 2015 KUNT U EEN AANVRAAG INDIENEN OP GROND VAN HET BESLUIT EXPERIMENTEN DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEITSOPWEKKING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Inleiding

Op 9 april 2015 hield de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) een voorlichtingsbijeenkomst over het besluit dat op 1 april 2015 in werking is getreden, houdende het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit (hierna: Besluit Experimenten DDE). Dit Besluit Experimenten DDE is met name interessant voor bijvoorbeeld buurtbewoners in een bestaande buurt die gezamenlijk zonne-energie willen opwekken en verbruiken of voor nieuwbouwprojecten waarbij één van de doelen is de opwek van duurzame energie. Indien de aanvraag wordt toegewezen hoeft de aanvrager (in afwijking van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)) geen netbeheerder aan te wijzen. De aanvrager kan daardoor naast energie opwekken en leveren, ook zelf het net beheren.

Het Besluit Experimenten DDE

Uit artikel 7a E-wet volgt dat er bij algemene maatregel van bestuur bij wege van experiment kan worden afgeweken van de E-wet. Het Besluit Experimenten DDE (dat daadwerkelijk afwijkt van de E-wet) biedt de mogelijkheid voor initiatieven van kleinverbruikers (met name consumenten) in de vorm van een vereniging van eigenaars (hierna: VvE) of een coöperatie, om lokaal duurzame elektriciteit op te wekken. Er zijn twee soorten experimenten: projectnetten en grote projecten.

Een projectnet is een gezamenlijk net van ten hoogste 500 kleinverbruikers dat ligt binnen een geografisch afgebakende locatie of locatie met gedeelde diensten, welk net slechts één aansluiting heeft op het net van de regionale netbeheerder.

Een groot project is gelegen binnen het verzorgingsgebied van een regionale netbeheerder en omvat maximaal 10.000 kleinverbruikers.

De voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van het RVO werd als één van de doelen genoemd het opdoen van ervaring en bij succes zou een dergelijke regeling wellicht worden opgenomen in de E-wet. De verwachtingen van het Besluit Experimenten DDE zijn:

–        meer en beter gebruik van de productie van duurzame energie;

–        lagere piekbelasting;

–        energiebewustzijn, besparing;

–        sociale cohesie.

De belangrijkste voordelen die dit Besluit Experimenten DDE biedt, zijn:

–        er hoeft geen regionale netbeheerder te worden aangewezen;

–        er ontstaat van rechtswege een leveringsvergunning;

–        er is sprake van een lichte toetsingsmethode van tarifering door de
Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Let op!

Op grond van de openstellingsregeling d.d. 2 april 2015 kan men vanaf 1 mei 2015 (vanaf 9.00 uur) een aanvraag indienen. De aanvraagperiode loopt tot en met 11 september 2015 (17.00 uur). De komende 4 jaar geldt in beginsel dat er per jaar maar 10 aanvragen voor projectnetten en 10 aanvragen voor grote projecten worden toegewezen. De RVO gaf tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aan dat de aanvragen betreffende projectnetten op volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld.

Indien u voornemens bent om een aanvraag in te dienen of indien u meer over dit onderwerp of een ander energie gerelateerd onderwerp wilt weten, neem dan contact op met Hans KoendersSimone Pipping of Annelies Schwartz.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more