dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WINDENERGIE EN DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Duurzame energie en vooral windenergie heeft de toekomst. En omdat de provincie Groningen een kustprovincie is, is zij natuurlijk heel geschikt voor het opwekken van windenergie. Vandaar dat initiatiefnemers voornemens zijn om een windmolenpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt: ‘Windpark N33’. Omdat het beoogde windmolenpark groter is dan 100 megawatt is de rijksoverheid (ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu) bevoegd om de voor het project benodigde besluiten te verlenen. De informatieavond in Meeden om de bewoners te informeren over de komst van het windmolenpark langs de N33, die op 8 juni 2015 was georganiseerd namens de ministers, is echter niet doorgegaan. Het dorpshuis, waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, was gebarricadeerd en men vreesde een ‘veldslag’ rond het dorpshuis. Vandaar dat om veiligheidsredenen de informatieavond is afgeblazen. Effectiever zou het zijn (geweest) om, in plaats van met elkaar op de vuist te gaan, een zienswijze in te dienen op de milieueffectrapportage (hierna: ‘MER’). De uitkomsten van het milieuonderzoek zullen, naast andere elementen, zoals onder andere input van de politiek, richting geven voor de uiteindelijke keuze voor de opstelling en plaatsbepaling van de windmolens.

In een MER-procedure wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van een besluit voor het milieu. Deze milieugevolgen worden in beeld gebracht vóórdat het besluit wordt genomen. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Een windmolenpark is zo’n project waarvoor over het algemeen een MER verplicht is. Windmolens kunnen immers diverse milieu- en hinderaspecten hebben. Zo kunnen windmolens bijvoorbeeld vogels doden, scheepvaart hinderen, geluids- en schaduwhinder geven voor omwonenden, het klimaat verstoren en het landschap ontsieren.

De Wet milieubeheer stelt de eisen aan de inhoud van de MER. Deze hebben vooral betrekking op de voorgenomen activiteit, de alternatieven en de te nemen besluiten. Daarnaast dienen de milieugevolgen van de voorgenomen activiteiten en alternatieven en de vergelijking daarvan in beeld gebracht te worden. Daarbij worden de gevolgen van de voorgenomen activiteit vergeleken met de autonome ontwikkelingen, dat is de situatie in de toekomst zonder dat de voorgenomen activiteit plaatsvindt. Aan de hand van het onderzoek wordt het meest milieuvriendelijke alternatief bepaald. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in de MER.

Er zijn twee MER-procedures: de beperkte en de uitgebreide procedure. Welke procedure doorlopen moet worden, hangt af van het te nemen besluit of de te verlenen vergunning. De uitgebreide procedure kent een aantal fasen. De voorbereidende fase vangt aan met een schriftelijke mededeling van het voornemen door de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag (overheid). Het bevoegd gezag maakt de aanmelding bekend door advertenties in plaatselijke bladen en bijvoorbeeld de Staatscourant en raadpleegt vervolgens betrokken overheden en wettelijk adviseurs. Na de raadpleging geeft het bevoegd gezag de initiatiefnemer advies over de reikwijdte en het detailniveau van de op te stellen MER. Dit moet binnen zes weken nadat de mededeling door de initiatiefnemer is gedaan. Vervolgens vangt de tweede fase aan, waarin de initiatiefnemer de MER opstelt of laat opstellen door een adviesbureau. In de derde fase vindt de toetsing van de MER en de besluitvorming plaats. De, door de initiatiefnemer ingediende, MER en de vergunningaanvraag of ontwerpbesluit worden, gedurende doorgaans zes weken, ter inzage gelegd door het bevoegd gezag. Zienswijzen kunnen dan worden ingediend. Vervolgens neemt het bevoegd gezag met inachtneming van de ingediende zienswijzen de gevraagde beslissing waarvoor de MER is opgesteld. Hiertegen staat in beginsel bezwaar en beroep open. Ten slotte is er de vierde fase, waarin het bevoegd gezag de daadwerkelijk opgetreden gevolgen voor het milieu onderzoekt en vergelijkt met de in de MER voorspelde gevolgen. Na deze evaluatie neemt het bevoegd gezag zo nodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.

Voor een overzicht van de MER-procedurestappen wordt verwezen naar de volgende website: http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/procedurehandleiding/procedurele/procedurestappen-0/

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Pieter Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more