dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GROOTVERBRUIKERS BETER BESCHERMD BIJ FAILLISSEMENT ENERGIEBEDRIJF

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 19 oktober 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een besluit[1] genomen op het voorstel dat is gedaan door Netbeheer Nederland (de brancheorganisatie van energienetbeheerders in Nederland) tot wijziging van tariefstructuren en voorwaarden.

Het betreffende voorstel is gedaan naar aanleiding van een aantal faillissementen eind 2012 van energiebedrijven, waaronder Trianel[2], en de evaluatie van de procedures die destijds na deze faillissementen gevoerd zijn. Het doel van deze procedures is “dat de energielevering aan de klanten van de wegvallende partijen zoveel als mogelijk ongestoord blijft verlopen, dat de balans in de gas- en elektriciteitsnetten gehandhaafd blijft en dat de economische schade en het cascade effect voor andere partijen dan de wegvallende partij zo gering mogelijk is, zodat het systeem als geheel altijd geborgd kan worden”[3].

Ten tijde van de faillissementen eind 2012 dienden grootverbruikers tijdig een nieuwe leverancier te kiezen, anders liepen zij het risico om afgesloten te worden.

Het voorstel van Netbeheer Nederland houdt – kort gezegd – in dat bij een faillissement van een energiebedrijf  de grootverbruikers beter beschermd worden. Netbeheer Nederland heeft onder meer voorgesteld om bij een faillissement van een energiebedrijf ook grootverbruikers mee te nemen in de verdeling van de verbruikers onder andere partijen (programmaverantwoordelijken[4]). Als er sprake is van een verbruiker “met een substantiële hoeveelheid gecontracteerde capaciteit”[5] heeft de landelijk netbeheerder (ter voorkoming van problemen bij deze verdeling) wel de mogelijkheid om eerst contact op te nemen met de betrokken programmaverantwoordelijke. Het voorstel heeft (volgens Netbeheer Nederland) geen wezenlijke gevolgen voor kleinverbruikers.

Volgens ACM zijn dit de belangrijkste aanpassingen[6]:

 • Er komt een procedure in het geval dat een leverancier en een programmaverantwoordelijke tegelijkertijd failliet gaan. Volgens ACM is deze procedure van belang aangezien sommige bedrijven zowel de functie van leverancier als de functie van programmaverantwoordelijke vervullen.
 • De kosten die TenneT of GTS maakt als zij garant staat in het geval van een faillissement worden duidelijk.
 • Een erkenning van een programmaverantwoordelijke kan al worden ingetrokken als duidelijk is dat deze partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

   

  Door het besluit van ACM zullen een aantal codes worden gewijzigd, waaronder de Tarievencodes Gas en Elektriciteit, de Systeemcode Elektriciteit en Transportvoorwaarden Gas- LNB. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, in bezwaar gaan bij ACM tegen dit besluit.

   

  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders.[1] Besluit ACM d.d. 19 oktober 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/204873.

[2] Trianel was zowel leverancier als programmaverantwoordelijke (een programmaverantwoordelijke is een door TenneT of GTS erkende partij die vraag en aanbod van energie zoveel mogelijk probeert af te stemmen op het verwachte verbruik van energie, zodat er sprake is van balans op het net (en er dus geen sprake is van onderbelasting of overbelasting)).

[3] P. 10, nr. 26, van het besluit van ACM met kenmerk ACM/DE/2015/204873.

[4] Zie voetnoot 2 voor de definitie van programmaverantwoordelijke.

[5] P. 13, nr. 36, van het besluit van ACM met kenmerk ACM/DE/2015/204873.

[6] Zie www.acm.nl voor meer informatie.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more