dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT OVER DE WIJZE VAN REALISATIE EN DE KOSTEN VAN ELEKTRICITEITS- EN GASAANSLUITINGEN OP HET NET DOOR DE NETBEHEERDER

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Inleiding

Op 22 december 2014 heeft de Autoriteit Consument & Markt (verder te noemen: ACM) op aanvraag van Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten B.V. (verder te noemen: Teunissen + Berendse) een besluit genomen omtrent een klacht over de door netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. (verder te noemen: Westland Infra) in rekening gebrachte kosten voor elektriciteits- en gasaansluitingen op het net.

Westland Infra heeft – samengevat – een aantal offertes uitgebracht in verband met elektriciteits- en gasaansluitingen inclusief extra verbindingslengte, welke offertes door Teunissen + Berendse zijn geaccepteerd. Bij de realisatie van de aansluitingen zijn (een groot deel van) de aansluitkabels naar een ander punt in het net gelegd en op een andere wijze met het net verbonden dan in de tekeningen bij de offertes was aangegeven. Met name hierdoor is er uiteindelijk minder meter aansluitkabel aangelegd dan is opgenomen in de offertes.

Vrij in de wijze van realisatie van de elektriciteitsaansluiting

De ACM heeft allereerst overwogen dat er geen voorschriften zijn opgenomen in de Elektriciteitswet 1998 (verder te noemen: E-wet) of de op die wet gebaseerde regelgeving over de wijze waarop de daadwerkelijke elektriciteitsaansluiting wordt gerealiseerd. Gelet hierop, was Westland Infra bevoegd om de elektriciteitsaansluitingen op een andere wijze te realiseren dan in de Tarievencode Elektriciteit is aangegeven.

Kosten van uitbreiding van het elektriciteitsnet

Vervolgens is de vraag of Westland Infra het juiste bedrag aan aansluitkosten in rekening heeft gebracht. Volgens ACM is de berekening in de offertes van Westland Infra van het tarief dat eenmalig voor het aanleggen van een elektriciteitsaansluiting in rekening wordt gebracht, opgesteld conform de bijlage bij de Tarievencode Elektriciteit. Westland Infra heeft echter volgens ACM bij de realisatie van de aansluitingen (welke realisatie dus afwijkt van de standaardsituatie zoals opgenomen in de offertes) haar elektriciteitsnet uitgebreid. Uitbreidingen in het elektriciteitsnet ten behoeve van het maken van aansluitingen, zogenaamde diepte-investeringen, komen op grond van artikel 27 lid 2 onderdeel e van de E-wet voor rekening van de netbeheerder.

Bij de oorspronkelijke berekening van de extra verbindingslengte in de offerte is Westland Infra uitgegaan van een fysieke verbinding met de bestaande laagspanningskabel in de grond. Bij de uiteindelijke realisatie heeft Westland Infra echter – in tegenstelling tot de offerte – geen fysieke verbinding gemaakt met de bestaande laagspanningskabel, maar heeft zij schakelkasten geplaatst waarop de installaties zijn aangesloten. Hierdoor heeft Westland Infra volgens ACM haar elektriciteitsnet uitgebreid, te weten van de laagspanningskabel tot en met de plaats waar de schakelkasten zijn geplaatst. Nu deze uitbreiding van het elektriciteitsnet wel in de offerte als extra aansluitlengte in rekening is gebracht, terwijl dergelijke kosten op grond van artikel 27 lid 2 onderdeel e van de E-wet voor rekening van de netbeheerder horen te komen, heeft Westland Infra volgens ACM een te hoog aansluittarief in rekening gebracht.

Onbevoegd met betrekking tot gasaansluitingen

Met betrekking tot de gasaansluitingen verklaart de ACM zich onbevoegd omdat ten tijde van het uitbrengen van de offerte eind 2009 het tarief voor het aanleggen van een aansluiting feitelijk niet was gereguleerd. Aangezien regulering ontbrak dient bij beantwoording van de vraag of Westland Infra bij de realisatie van de aansluitingen heeft mogen afwijken van de uitgebrachte offerte te worden gekeken naar de uitleg van de gesloten overeenkomst. Dit laatste dient te worden voorgelegd aan de civiele rechter, niet aan de ACM.

Conclusie

Kortom, de netbeheerder is in beginsel vrij in de wijze van realisatie van de aansluiting op het net. Als echter de realisatie niet overeenstemt met de offerte en er sprake is van een uitbreiding van het net, mag de netbeheerder op grond van de wet de kosten voor de extra aansluitlengte die bij realisatie onder uitbreiding van het net blijken te vallen, niet in rekening brengen. ACM is overigens alleen bevoegd een besluit te nemen indien het tarief voor het aanleggen van een aansluiting is gereguleerd. Hiervan was in het onderhavige geval geen sprake betreffende de gasaansluitingen.

Wilt u meer weten over energierecht, in relatie tot bijvoorbeeld contractenrecht, neem dan contact op met Hans Koenders, Daisy Tempelman of Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more