dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK HOGE RAAD OVER WINDPARKEN DELFZIJL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die ging over een in 1998 gesloten voorovereenkomst, waarbij verschillende partijen destijds de intentie hadden om een samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling en realisatie van diverse windparken bij Delfzijl. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:HR:2016:334.

De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan op basis van art. 81 RO. Dat houdt in dat het door eiseres ingestelde beroep niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. De partijen Millenergy c.s. en Enexis werden hierdoor in het gelijkgesteld. Enexis werd in deze zaak bijgestaan door Hans Koenders.

De centrale vraag die speelde was of er nog rechten waren te ontlenen aan een in 1998 gesloten voorovereenkomst. Namens Enexis is steeds betoogd dat dit niet meer het geval was aangezien er jarenlang geen gevolg is gegeven aan de inhoud van deze voorovereenkomst, waarin alleen nog maar de intentie was afgesproken om samen te gaan werken en dat die samenwerking gestalte zou gaan krijgen door het oprichten van een exploitatievennootschap die ook vergunningen van de beoogde windparken zou gaan aanvragen.

De toenmalige Rechtbank Groningen heeft bij eindvonnis d.d. 1 februari 2012 geoordeeld dat de vordering tot het doen oprichten van de exploitatievennootschap is verjaard. De vordering tot het doen oprichten van een vennootschap verjaart, gelet op het bepaalde in artikel 3:307 BW, na verloop van 5 jaren en die jaren waren inmiddels ruimschoots verstreken. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat onverwijlde oprichting van de exploitatieovereenkomst in de rede lag omdat partijen zijn overeengekomen dat deze zo spoedig mogelijk zou worden opgericht.  Millenergy c.s. en Enexis werden derhalve in eerste aanleg in het gelijk gesteld.

Vervolgens stelde de wederpartij hoger beroep in bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank door het wijzen van het eindarrest d.d. 17 juni 2014.  Millenergy c.s. en Enexis kregen wederom gelijk in hun standpunt dat er geen rechten meer te ontlenen waren aan de voorovereenkomst van 1998. De wederpartij liet het hier niet bij zitten en stapte naar de Hoge Raad die dus nu een definitief einde heeft gemaakt aan de zaak door het cassatieberoep te verwerpen.

Voor vragen over contracten in relatie tot de energiemarkt kunt u zich wenden tot Hans Koenders of Simone Pipping .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more