dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VOLDOET U ALS WARMTELEVERANCIER AAN DE VEREISTEN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Als u via een warmtenet warmte levert aan verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt, dan bent u leverancier op grond van de Warmtewet. In dat geval dient u zich te houden aan de bepalingen die zijn opgenomen in de Warmtewet.

Aan welke vereisten moet u in ieder geval voldoen als warmteleverancier?

Een leverancier dient te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening (artikel 1 lid 1 Warmtewet). U dient bijvoorbeeld de overeenkomsten die u sluit met afnemers op schrift te stellen (artikel 3 Warmtewet), u mag niet meer in rekening brengen dan de maximumtarieven (op basis van het niet-meer-dan-anders principe)[1] en er geldt onder meer een discriminatieverbod. Verder dient u zich als leverancier te melden bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) (artikel 40 Warmtewet). Aanmelden kan op de site van ACM: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers (artikel 9 Warmtewet). Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet u dan ook, naast de bovengenoemde (niet limitatieve) vereisten, tevens een vergunning aanvragen bij ACM. Dat is het geval als:

  • U als warmteleverancier aan meer dan 10 verbruikers tegelijk levert;
  • U per jaar meer warmte levert dan 10.000 gigajoules; of
  • U niet de verhuurder of de eigenaar bent van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.

    De Minister van Economische Zaken verleent de aangevraagde vergunning indien u genoegzaam aantoont dat u beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van uw taak en u redelijkerwijs in staat kan worden geacht de  verplichtingen uit de Warmtewet na te komen (artikel 10 Warmtewet). Indien u als warmteleverancier verplicht bent een vergunning aan te vragen, dient u aan meer vereisten te voldoen dan warmteleveranciers die geen vergunning hoeven aan te vragen. U dient bijvoorbeeld een afzonderlijke boekhouding te voeren met betrekking tot de levering van warmte en, indien van toepassing, van koude en u dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid.

    Toen de Warmtewet per 1 januari 2014 in werking trad, kregen bestaande warmteleveranciers tot 1 januari 2016 de tijd om (indien zij voldoen aan de criteria) een vergunning aan te vragen. Inmiddels is deze termijn verstreken en is er in de afgelopen periode een aantal vergunningen verleend door ACM. In totaal circa 20. Benieuwd aan wie deze zijn verleend? Klik dan hier voor een overzicht.

    Wilt u weten of u als warmteleverancier voldoet aan de vereisten die voor u gelden? Wilt u bijvoorbeeld weten of u een vergunning dient aan te vragen? Neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more