dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HEEFT U RECHT OP EEN AANSLUITING?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Als u een aansluiting wenst op het elektriciteitsnet, dan heeft u daar, op grond van artikel 23 Elektriciteitswet, recht op. Uit dit artikel volgt dat de netbeheerder verplicht is degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net tegen een bepaald tarief en tegen bepaalde andere voorwaarden, welke hier verder niet worden besproken. Dat je in Nederland recht hebt op een elektriciteitsaansluiting is ook goed verdedigbaar. Men kan tegenwoordig eigenlijk ook niet zonder elektriciteit.

Voor gas ligt dit wat anders. Gas kan worden gezien als een minder grote basisbehoefte dan elektriciteit. Je kan immers makkelijker zonder gas dan zonder elektriciteit. Als je geen gasaansluiting hebt kan je bijvoorbeeld kiezen voor verwarming van je huis en het gebruik van warm tapwater door middel van een warmtepomp en/of een aansluiting op een warmtenet als die in de buurt aanwezig is.

Op grond van artikel 10 lid 6 Gaswet heeft de netbeheerder in beginsel tot taak om:

a. een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste 40 m3(n) per uur te voorzien van deze aansluiting;

b. een ieder die verzoekt om een aansluitpunt ten behoeve van een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft groter dan 40 m3(n) per uur te voorzien van een aansluitpunt op het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende capaciteit.

Uit artikel 12b lid 1 sub f Gaswet volgt echter dat bepaalde gebieden kunnen worden uitgezonderd indien zich in dat gebied een warmtenet bevindt of gaat bevinden of indien het een gebied betreft waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen.

Uit de Gebiedsindelingscode gas volgt dat een kleinverbruiker geen recht op een aansluiting heeft indien de aan te sluiten gasinstallatie(s) zich bevind(t)(en) in een gebied:

a. waarin zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden; of

b. buiten de bebouwde kom, indien de equivalente netlengte van het nieuw aan te leggen gastransportnet groter is dan de acceptabele netlengte daarvan, waarbij onder ‘bebouwde kom’ wordt verstaan de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet.

Om te berekenen of de equivalente netlengte daadwerkelijk groter is dan de acceptabele netlengte, dient bijvoorbeeld de Tarievencode gas te worden geraadpleegd en dient er onder meer te worden gekeken of er correcties moeten worden toegepast, bijvoorbeeld als een deel van de leiding door gesloten terrein gaat. Er moet in ieder geval worden gekeken naar hoe ver het bestaande net van de potentiële aansluiting vandaan ligt. Afhankelijk van de berekeningen, is er sprake van een aansluitplicht of niet.

Kortom, als u een aansluiting wilt op het elektriciteitsnet in Nederland, dan heeft u daar op grond van artikel 23 Elektriciteitswet recht op. Wilt u een gasaansluiting op het gasdistributienet, dan heeft u daar in beginsel ook recht op, maar er kan een uitzondering gelden.

Wilt u weten of u recht heeft op een gasaansluiting of heeft u bijvoorbeeld vragen over eventuele alternatieven zoals een warmtepomp, neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more