dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VONNIS IN KORT GEDING OMTRENT ZONNEPARK HARLINGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VONNIS IN KORT GEDING OMTRENT ZONNEPARK HARLINGEN

 

Op 9 november jl. heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, in kort geding uitspraak gedaan in een kwestie die gaat over de levering en installatie van zonnepanelen met draagconstructie voor een zonnepark in Harlingen. Het geschil gaat onder andere over de vraag of de voorgestelde materialen gelijkwaardig zijn aan de materialen die zijn omschreven in de overeenkomst.

Zonnepark Harlingen B.V. is van plan om een zonnepark te realiseren met 3.528 zonnepanelen. Zonnepark Harlingen heeft met Mensonides Installatie B.V. een overeenkomst van aanneming van werk gesloten voor de levering en plaatsing van zonnepanelen en de draagconstructie. In de overeenkomst wordt Astronergy Solar Module GmbH als de door Zonnepark Harlingen voorgeschreven leverancier van de zonnepanelen genoemd en Krinner GmbH als voorgeschreven leverancier van de draagconstructie van de zonnepanelen. In de overeenkomst is voorts opgenomen dat Mensonides de intentie heeft om genoemde leveranciers te contracteren, al staat het haar vrij om de materialen van andere leveranciers te betrekken en staat het haar vrij om gelijkwaardige materialen te leveren en te installeren.

Vordering in conventie

Mensonides is van plan om zonnepanelen van Trina Solar te leveren en te plaatsen en een draagconstructie van Praxia Energy S.L. (hierna: Praxia). Mensonides heeft in kort geding onder andere gevorderd dat de rechtbank Zonnepark Harlingen veroordeelt om haar instemming kenbaar te maken met levering en plaatsing van (1) zonnepanelen van Trina Solar en (2) de draagconstructie van Praxia, dan wel de levering en plaatsing te gedogen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Zonnepanelen

Partijen zijn tijdens de zitting overeengekomen dat Trina Solar de zonnepanelen zal leveren en installeren, aangezien uit berekeningen is gebleken dat de opbrengst van de zonnepanelen van Trina Solar naar verwachting hoger is. Op dit onderdeel wordt dan ook verder niet ingegaan.

Draagconstructie

Mensonides wil de draagconstructie van Praxia toepassen in plaats van die van Krinner. Zonnepark Harlingen heeft daar niet mee ingestemd omdat volgens haar niet blijkt dat de draagconstructies gelijkwaardig zijn.

Uit de overeenkomst volgt dat Mensonides de vrijheid heeft om een andere draagconstructie toe te passen indien die draagconstructie gelijkwaardig is aan de draagconstructie van Krinner. De gelijkwaardigheid betreft de functie, capaciteit en duurzaamheid. Aangezien de draagconstructie van Krinner uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomst, is die draagconstructie de maatstaf voor de boordeling van de gelijkwaardigheid, aldus de rechtbank.

Partijen verschillen over wat hun rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot de vaststelling van de gelijkwaardigheid. Volgens de rechtbank dient niet alleen naar de zuivere taalkundige uitleg te worden gekeken, maar ook naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Volgens de rechtbank is het eerst aan Mensonides, als zij andere materialen wenst toe te passen, om aan Zonnepark Harlingen voldoende informatie te verschaffen om Zonnepark Harlingen in staat te stellen de gelijkwaardigheid te beoordelen. Indien Zonnepark Harlingen vervolgens op basis van die informatie tot de conclusie komt dat de materialen niet gelijkwaardig zijn, zal zij die conclusie moeten onderbouwen en indien nodig, de juistheid daarvan moeten bewijzen.

Mensonides heeft enige informatie over de draagconstructie van Praxia verstrekt, waaronder:

  • Een ‘certificate of compliance’;
  • Een (summiere) brochure over het bedrijf;
  • Een aantal foto’s van referentieprojecten.

De door Mensonides voorgestelde draagconstructie van Praxia heeft een afwijkende fundering (schroefpalen in plaats van schroeffundering) en een afwijkend bevestigingssysteem (klemmen in plaats van inschuiven). Volgens de rechtbank zegt de informatie die Mensonides beschikbaar heeft gesteld weinig tot niets over de kwaliteit van de draagconstructie van Praxia. Verder ontbreekt informatie waaruit kan worden opgemaakt dat de schroefpalen tot een gelijkwaardige stabiliteit en stevigheid leiden als de schroeffundering waarvan de overeenkomst uitgaat. Daar komt bij dat informatie ontbreekt waaruit kan worden opgemaakt dat de bescherming tegen corrosie bij de fundering van de draagconstructie van Praxia (die uit verschillende componenten bestaat) gelijkwaardig is aan de bescherming die de draagconstructie van Krinner biedt (die uit één geheel bestaat). Evenmin is er informatie waaruit blijkt dat de zonnepanelen in de klemmen van de draagconstructie van Praxia even goed bevestigd zijn en blijven, als in de geleiders op de tafels van Krinner, zonder het risico van vervorming.

De rechtbank concludeert dat de informatie die Mensonides over de draagconstructie van Praxia heeft verstrekt, te summier is om te kunnen beoordelen dat de draagconstructie gelijkwaardig is aan die van Krinner. Zonnepark Harlingen hoeft dus niet in te stemmen met toepassing daarvan. Deze vordering van Mensonides is dan ook afgewezen.

Afgifte subsidiedocumenten

Ook de vordering van Mensonides tot afgifte van de documenten met betrekking tot de aanvraag en toekenning van de SDE+-subsidie is afgewezen. De rechtbank overweegt dat artikel 843a Rechtsvordering er niet toe dient om een aannemer zoals Mensonides in staat te stellen ‘zich er een beeld van te kunnen vormen’ of zijn wederpartij in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen. Zeker niet, nu Zonnepark Harlingen niet nalatig is met het nakomen van haar financiële verplichtingen.

Vordering in reconventie

Zonnepark Harlingen heeft in reconventie onder andere gevorderd dat Mensonides wordt veroordeeld om een garantie van de producent/leverancier Trina Solar te verstrekken dat de zonnepanelen van Trina Solar mogen worden toegepast op de draagconstructie van Krinner, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De rechtbank heeft deze vordering toegewezen. Volgens de rechtbank staat het Mensonides weliswaar vrij om een andere, mits gelijkwaardige draagconstructie toe te passen, maar gelet op de naderende opleverdatum dient Mensonides er rekening mee te houden dat de draagconstructie van Krinner moet worden toegepast en dus zich ervan te vergewissen dat de zonnepanelen van Trina Solar geschikt zijn om daarop te worden aangebracht.

Uit deze uitspraak volgt dat het van belang is om duidelijke afspraken te maken bij het realiseren van een zonnepark. Daardoor kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat er later een geschil ontstaat. Wilt u de uitspraak bekijken? Klik dan op onderstaande link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:4264

Heeft u vragen over een zonnepark of andere vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more