dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BOETE LIANDER VOOR TE LAAT AANSLUITEN FASTNED

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned 

Bij besluit van 19 juli 2019 heeft ACM netbeheerder Liander een boete opgelegd van € 50.000,– voor het te laat aansluiten van een snellaadstation van Fastned. Liander heeft de aansluiting ruim 31 weken na ontvangst van de getekende offerte gerealiseerd. Op grond van de Elektriciteitswet had Liander echter binnen 18 weken de aansluiting moeten realiseren. Fastned heeft vanwege deze lange termijn bij ACM een handhavingsverzoek ingediend.

Fastned heeft voor een locatie in Muiden een standaardaansluiting aangevraagd met een maximum capaciteit van 1 MVA. Op grond van artikel 23 Elektriciteitswet is een netbeheerder verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Op grond van lid 3 [1] van dat artikel dient de aansluiting te zijn gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek daartoe bij de netbeheerder is ingediend, als het gaat om een aansluiting van maximaal 10 MVA (zoals hier het geval is). Liander heeft echter aangegeven dat het haar niet lukt om de aansluiting binnen die termijn te realiseren. Zij noemt als oorzaken:

  • ‘een forse toename van het aantal aanvragen voor een aansluiting door de aantrekkende economie en meer vragen op het gebied van duurzame energie en;
  • een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel.’

Gelet op voornoemde oorzaken, heeft Liander in haar verweer een beroep gedaan op overmacht. ACM heeft dit beroep verworpen. Mogelijke onhaalbaarheid door omstandigheden van de termijn van 18 weken is immers niet door de wetgever onderkend. Bovendien betreft het aantrekken van personeel een commerciële afweging die zich volledig binnen de invloedssfeer van Liander bevindt. Daarnaast maakt “het rekening houden met toename van de aanvragen onderdeel uit van de bedrijfsvoering en het bedrijfsrisico van de netbeheerder”. ACM stelt dan ook vast dat Liander artikel 23 Elektriciteitswet heeft overtreden. 

Op grond van artikel 77i, eerste lid, aanhef en onder b, Elektriciteitswet, kan ACM in geval van overtreding van de aansluitingstermijn de overtreder per overtreding een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000,–, of indien dat meer is, 10% van de omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. 

De ACM is van oordeel dat de overtreding Liander kan worden verweten en dat er sprake is van een ernstige overtreding gelet op het belang van een afnemer bij het realiseren van een aansluiting en gelet op de monopoliepositie van de netbeheerder. Daarnaast wijst ACM op het belang van het tijdig realiseren van een aansluiting gelet op de (acceptatie van de) energietransitie en de groeiende rol van elektriciteit binnen de energievoorziening. 

De ACM ziet wel “aanleiding om de basisboete op grond van de evenredigheid te matigen, nu het onderhavige geval enkel ziet op de vaststelling van één overtreding van de wettelijke aansluittermijn”. De aansluiting is ook inmiddels gerealiseerd en er is niet gebleken van schade. De ACM is van mening dat een boete van € 50.000,– in dit geval op zijn plaats is.

Klik op onderstaande link voor het volledige besluit:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/liander-krijgt-een-boete-voor-te-laat-aansluiten-fastned

 Vorig jaar werd er overigens ook een kwestie omtrent de aansluittermijn voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. De voorzieningenrechter oordeelde in die kwestie dat ook bij personeelstekort de netbeheerder een aansluiting moet realiseren binnen de termijn van 18 weken. Klik op onderstaande link voor het nieuwsbericht dat Dorhout Advocaten hierover heeft geschreven:

https://www.dorhout.nl/2018/09/20/uitspraak-rechtbank-gelderland-ook-bij-personeelstekort-moet-de-netbeheerder-een-aansluiting-realiseren-binnen-de-termijn-van-18-weken/

Heeft u een vraag op het gebied van energie en recht dan staan Simone Pipping en Hans Koenders u graag te woord.

 

[1] Artikel 23 lid 3: “Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijk termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder in ingediend, indien het verzoek betreft:

  1. een aansluiting tot 10 MVA;
  2. een aansluiting voor een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit of een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, tenzij de netbeheerder niet in redelijkheid kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn heeft gerealiseerd”.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more