ACM ZET DE DEUR VERDER OPEN VOOR GROENE KARTELS

ACM zet de deur verder open voor groene kartels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden voor groene kartels verruimen. Dat blijkt uit de in juli dit jaar gepubliceerde conceptleidraad duurzaamheidsafspraken. Dat is een ommezwaai in het tot op heden gevoerde beleid.

Het kartelverbod (artikel 6 Mededingingswet) verbiedt ondernemingen samen te werken voor zover die samenwerking de concurrentie beperkt. Dit kartelverbod geldt niet voor kartels die leiden tot efficiëntieverbeteringen waaronder onder meer innovatie en economische verbeteringen vallen (volgens de zogeheten lid 3-toets). Het kartelverbod wordt gehandhaafd door de ACM.

In het verleden achtte de ACM duurzaamheidsinitiatieven in strijd met het kartelverbod. Een bekend Nederlands voorbeeld is de Kip van Morgen zaak. Supermarkten maakten samen met de vleesindustrie en pluimveesector de afspraak om op termijn alleen nog maar duurzame kip te verkopen. Volgens de ACM mocht dit niet. De toenmalige bestuursvoorzitter van de ACM, Chris Fonteijn, gaf in een interview in het FD aan dat “Als je als samenleving vindt dat het welzijn van de kip flink verbeterd moet worden en dat het ook wat mag kosten, dan is dat geen taak van de mededingingstoezichthouder, maar van de politiek.”

Martijn Snoep, de huidige bestuursvoorzitter van de ACM, juicht dergelijke duurzaamheidsinitiatieven toe, en wil bedrijven meer mogelijkheden bieden om samen te werken, ook als die samenwerking leidt tot een prijsverhoging voor consumenten. De ACM doet dit door de voordelen van het duurzaamheidsinitiatief anders af te wegen tegen de nadelen (zoals een prijsverhoging) dan zij voorheen deed. Er wordt gekeken naar de voordelen voor de samenleving als geheel, in plaats van dat de voor- en nadelen van de gebruikers tegen elkaar worden afgewogen. Verder zal de ACM minder snel boetes opleggen en vaker eerst vragen om aanpassing van de afspraken, indien bedrijven duurzaamheidsinitiatieven hebben gelanceerd, die niet in overeenstemming met de regels zijn.

De nieuwe beleidsregels lijken soepeler te zijn dan de huidige lijn in het Europese mededingingsrecht (waarvan de Nederlandse wet in feite een kopie is). Omdat de ACM de Europese mededingingsregels moet toepassen indien sprake is van invloed op de handel tussen lidstaten van de EU, zal moeten blijken of in die gevallen het beleid van de ACM stand kan houden volgens de Europese regels.

Voor vragen op het gebied van energie en recht kunt u contact opnemen met Tim van Dijken of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more