dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EEN HALF JAAR NA VERWERPING WETSVOORSTEL STROOM: DE STAND VAN ZAKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Inleiding

Op 22 december 2015 stemde de Eerste Kamer tegen het aannemen van de nieuwe Elektriciteits- en gaswet, het zogenaamde wetsvoorstel Stroom. Het doel van dit wetsvoorstel was onder meer de huidige Elektriciteitswet en Gaswet samen te voegen in één wet en deze wetten te stroomlijnen, te optimaliseren en te moderniseren. Het wetsvoorstel Stroom bood de mogelijkheid om landelijk netbeheerder TenneT aan te wijzen als netbeheerder op zee. Daarnaast bestond het wetsvoorstel onder andere uit regelgeving over netbeheer, zoals experimenteerruimte voor netbeheerders. Het grote knelpunt in het wetsvoorstel betrof het zogenaamde groepsverbod[1], welk verbod reeds in de bestaande Splitsingswet is opgenomen.[2]

Bij brief d.d. 22 januari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31510, 51)  heeft de minister uiteengezet op welke wijze er verder zal worden gegaan met de wetgevingsagenda STROOM (Stroomlijnen, Optimaliseren en Moderniseren) na verwerping van het wetsvoorstel Stroom:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160122/brief_regering_vervolg_2/document3/f=/vk11n61pz2nl.pdf

Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord

Het eerste agendapunt in de brief van de minister is windenergie. Door verwerping van het wetsvoorstel Stroom viel onder andere de realisatie van wind op zee stil. De minister wilde dan ook zo snel mogelijk alsnog met een wet voor windenergie komen, met als resultaat de wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord).[3] Deze wet is op 1 april 2016 in werking getreden en hierin is onder andere geregeld dat TenneT wordt aangewezen als netbeheerder op zee. Door inwerkingtreding van deze wet is de eerste tender voor het offshore windgebied inmiddels al opengesteld en is deze zelfs alweer gesloten. De tender voor het tweede windpark zal naar verwachting na de zomer worden geopend.

Wetsvoorstel voortgang energietransitie

De minister is ook bezig met het tweede in zijn brief aangekondigde wetsvoorstel nadat het wetsvoorstel Stroom is verworpen. Er is een concept wetsvoorstel opgesteld d.d. 14 april 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet en van de Gaswet (voortgang energietransitie). Het doel van het wetsvoorstel voortgang energietransitie is het toekomstbestendig maken van de Elektriciteitswet en de Gaswet en het wegnemen van belemmeringen voor de energietransitie. In dit wetsvoorstel is – onder meer – het volgende opgenomen: meer ruimte voor experimenten in het kader van hernieuwbare energie, de mogelijkheid om tijdelijke taken op te dragen aan de netbeheerder, een meer heldere afbakening van de rol van de netbeheerder ten opzichte van de markt en verbeterde regels voor de totstandkoming en toetsing van investeringen in netten (zie Memorie van Toelichting). Daarnaast zijn er in het wetsvoorstel bepalingen opgenomen betreffende kruisparticipatie door landelijk netbeheerders, over gesloten distributiesystemen[4] en betreffende het verkabelen van hoogspanningsverbindingen. Verder wordt het meerjarig productieplafond voor gas uit het Groningenveld geschrapt.

Om alle belangstellenden de gelegenheid te geven om te reageren op het wetsvoorstel voortgang energietransitie, heeft er een consultatie plaatsgevonden die op 12 mei 2016 is gesloten. Er zijn 18 reacties ingediend die openbaar zijn. Opvallend is dat er behoorlijk wat kritiek wordt geuit op dit wetsvoorstel. Op het wetsvoorstel Stroom leek echter nog weinig kritiek te bestaan op deze punten terwijl er in dit nieuwe wetsvoorstel ten opzichte van het wetsvoorstel Stroom geen beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn beoogd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.[1] Het verbod voor netbeheerders om onderdeel uit te maken van een groep (als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 BW) waartoe ook één of meer partijen behoren die in Nederland elektriciteit en/of gas produceren, leveren of daarin handelen.

[2] Voor meer informatie over het wetsvoorstel Stroom en de verwerping daarvan, klik op deze link.

[3] Voor de inhoud van de Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord, klik op deze link.

[4] Voor meer informatie over gesloten distributiesystemen, klik op deze link.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more