dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ENERGIEAGENDA SCHRAPT GASAANSLUITINGSPLICHT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 7 december 2016 presenteerde Minister Kamp de energieagenda “Naar een CO₂-arme energievoorziening”. De uitvoering van het reeds in 2013 gesloten Energieakkoord is gericht op doelen tot 2023. Met de door Kamp gepresenteerde Energieagenda wordt invulling gegeven aan langere termijn doelstellingen richting 2050. De volledige inhoud van de energieagenda kunt u vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/ea

Een van de pijlers waar de agenda zich op richt in verband met CO₂-reductie is een sterke vermindering van het gebruik van aardgas. Om dit te bereiken heeft het kabinet gekozen voor de volgende maatregelen:

 • Er wordt in beginsel geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd in nieuwbouwwijken. De Gaswet wordt hierop aangepast;
 • De gasaansluitplicht in de Gaswet wordt vervangen door een breder aansluitrecht op energie-infrastructuur voor verwarming;
 • Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid en de noodzakelijke bevoegdheden om, samen met de netbeheerder, op lokaal niveau te besluiten over de energievoorziening;
 • Er worden voorbereidingen getroffen om “grootschalige warmtenetten op termijn op vergelijkbare wijze te reguleren als elektriciteits- en gasnetten, waardoor een meer integrale afweging tussen deze energie-infrastructuren kan plaatsvinden”.[1] 

  Op grond van artikel 10 lid 6 van de huidige Gaswet is de netbeheerder in beginsel (uitzonderingen daargelaten) verplicht om huishoudens en bedrijven die daarom verzoeken, aan te sluiten op het gasnet. “Deze wettelijke plicht wordt vervangen door een techniekneutraal recht op warmte. Invulling van dit warmterecht houdt in dat de overheid de aanwezigheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de benodigde energie-infrastructuur garandeert. Eindgebruikers krijgen een recht op een aansluiting op – afhankelijk van de lokale situatie – een warmtenet, een (verzwaard) elektriciteitsnet of een gasnet.”[2]

   

  Volgens het kabinet is de uitdaging al groot om het gebruik van aardgas in de bestaande bouw zo veel mogelijk te reduceren. Daarom is het voor nieuwbouw noodzakelijk dat daarvoor in beginsel geen nieuwe gasnetten meer worden aangelegd. Om dit te bereiken is van belang dat de netbeheerder wordt vrijgesteld van de verplichting om huishoudens en bedrijven die daarom verzoeken op het gasnet aan te sluiten. De technologie is voldoende ontwikkeld om andere warmtebronnen voor verwarming te gebruiken die duurzamer zijn.

   

  Voor meer informatie over de thans bestaande aansluitplicht (voor zowel gas als elektriciteit), kunt u op deze link klikken.

   

  Hoe een en ander uit de Energieagenda gaat uitpakken moet nog blijken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

  Heeft u vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan gerust contact op met Hans Koenders of Simone Pipping.

   


[1]Zie Energieagenda, p. 11. In een motie die was ingediend in oktober 2016 tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken werd reeds verzocht om in de energieagenda aan te geven hoe de gasaansluitplicht op korte termijn uit de wet zal worden geschrapt.

[2]Zie Energieagenda, p. 65.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more