dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB

 

Op dinsdag 19 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht te Den Haag op het kantoor van Bird & Bird met als onderwerp “De herziening van de Experimenten AMvB”.

Eén van de sprekers van deze bijeenkomst was Hans Koenders die zijn ervaringen met en de knelpunten van de huidige Experimenten AMvB met de aanwezigen heeft gedeeld, vanuit  ‘gebruikersperspectief’. De volgende knelpunten zijn benoemd. In de eerste plaats is de aanvraag   een vrij complexe aangelegenheid. Het modelprojectplan telt alleen al 12 pagina’s met hierin voor een groot gedeelte vragen die niet bepaald eenvoudig zijn te beantwoorden. Zo dient een aanvrager van een groot net aan te geven hoe vraag en aanbod van elektriciteit in het project worden gesynchroniseerd teneinde de netbelasting te verlagen. Een andere vraag is bijvoorbeeld in hoeverre het project afwijkt van soortgelijke projecten en draagt het daardoor bij aan nieuwe kennis over duurzame opwekking van elektriciteit daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan een afwijking van de standaardtechniek, maar ook van andere gebruikelijke benaderingen. Het is zo maar een greep uit de vragen die gesteld worden. Beantwoording hiervan is echter geen sinecure.

Het tweede knelpunt heeft betrekking op de keuze van de rechtsvorm van de aanvrager. Volgens de huidige Experimenten AMvB moet een aanvrager een vereniging of een coöperatie zijn. Dit houdt verband met de bescherming van kleinverbruik afnemers die bij gereguleerd netbeheer bescherming genieten op grond van de Elektriciteitswet. Door af te wijken van die wet is er minder bescherming en krijgen kleinverbruikers in ruil hiervoor een stem door lid te zijn van een vereniging of coöperatie  die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het netbeheer. Hans Koenders heeft betoogd dat dit ook anders geregeld kan worden waardoor ook andere soorten rechtspersonen in beeld kunnen komen om een aanvraag in te dienen in het kader van de Experimenten AMvB. Dit maakt de weg naar meer experimenten, zo is de verwachting.

Een derde knelpunt houdt verband met het oprichtingsmoment van de vereniging of coöperatie. Bij aanvraag moet de vereniging of coöperatie zijn opgericht. Vaak moet bij aanvraag nog het nodige organisatorisch in de steigers worden gezet, waardoor de formele oprichting nog geen feit is. Denkbaar is om bij aanvraag een vereniging of coöperatie ‘in oprichting’ de aanvraag te laten doen of een voorwaarde in de ontheffing op te nemen dat de ontheffing pas werking zal krijgen als de vereniging of coöperatie daadwerkelijk is opgericht.

Als vierde knelpunt wordt de heffing van energiebelasting en onvoldoende ervaring met besparingsmogelijkheden genoemd.

Ten slotte geldt als knelpunt het verschijnsel van derdentoegang. Derden die energie willen leveren moeten worden toegestaan. Dat kan leiden tot allerlei financiële problemen voor de ontheffinghouder. Als een grote groep afnemers kiest voor een andere leverancier dan de ontheffinghouder als leverancier dan kan dit het begin van het einde zijn.

Na Hans Koenders waren nog twee andere sprekers. Wido van Heemstra van RVO heeft verteld over de geconsulteerde (nieuwe) Experimenten AMvB en Annelies Huygen heeft als laatste de discussie geleid met de toehoorders.

In toekomstige nieuwsbrieven zullen we uitgebreider en nader ingaan op de Experimenten AMvB die op dit moment verder uitgewerkt wordt.

In 2016 hebben Hans Koenders en Simone Pipping over de Experimenten AMvB een artikel geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht. Hierin zijn ook voornoemde knelpunten beschreven. Mocht u vragen hebben over de Experimenten AMvB dan kunt u contact met hen opnemen.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more