dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

 

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft enkele jaren geleden, op 18 februari 2014, een ontheffing verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet aan Windnet Oost-Flevoland B.V. (hierna WOF).

Vervolgens heeft WOF op 12 september 2017 een wijzigingsverzoek ingediend voor deze ontheffing omdat er een nieuwe afnemer zou worden aangesloten op dit gesloten distributiesysteem (hierna: GDS). Hierover heeft ACM op 30 november 2017 en 28 maart 2018 gesprekken gevoerd met WOF en op 4 juni 2018 het ontwerp besluit toegezonden met de mogelijkheid voor WOF om zienswijzen in te dienen. WOF heeft hier geen gebruik van gemaakt, waarna ACM op 28 juni 2018 het besluit heeft genomen om het wijzigingsverzoek van WOF af te wijzen. De bestaande ontheffing blijft hierdoor in stand.

Redengevend om het verzoek tot wijziging niet te honoreren was gelegen in het feit dat de oorspronkelijke ontheffing was verleend op de zogenaamde “a-grond” en dat door deze beoogde wijziging hier niet meer aan zou worden voldaan. Deze “a-grond” volgt uit artikel 15 lid 1 onderdeel a van de Elektriciteitswet en houdt kort samengevat in dat een ontheffing kan worden verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder door ACM indien het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Aan deze grond voor de ontheffing was in het verleden voldaan aangezien destijds het GDS specifiek was ontworpen om als schakel te dienen ten behoeve van het transport van de door de windmolens opgewekte elektriciteit naar het openbare hoogspanningsnet van TenneT. Het wijzigingsverzoek zag op een aansluiting op het GDS van een opslagbedrijf in temperatuur gecontroleerde voedselproducten. ACM oordeelde dat het gevolg van deze aansluiting zou zijn dat niet meer voldaan werd aan de eis dat de processen van aanvrager en afnemers om technische en veiligheidsredenen zijn geïntegreerd.

ACM heeft nog beoordeeld of de beoogde nieuwe situatie zou zijn te scharen onder de “b-grond”. Artikel 15 lid 1 Elektriciteitswet biedt namelijk ook nog een mogelijkheid om een ontheffing te verlenen indien het GDS primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van het GDS of daarmee aanverwante bedrijven. WOF heeft aangegeven dat de windmolenparken in eigendom zijn van  bedrijven die niet verwant zijn aan WOF, zodat niet wordt voldaan aan de b-grond. Nog afgezien daarvan geldt dat het GDS is bedoeld voor het transport van elektriciteit van de windmolenparken naar het hoogspanningsnet van TenneT en dus primair niet bedoeld is voor het transport van de eigenaar van het GDS of daarmee verwante bedrijven.

Gelet op artikel 15 lid 1 Elektriciteitswet lijkt de beslissing van ACM juist. De ontheffing die verleend is op 18 februari 2014 kan in stand blijven, waarbij dus het opslagbedrijf niet kan worden aangesloten op het GDS.

Mocht u vragen hebben over een ontheffing voor elektriciteit of gas dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more