dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HET DERDE GRONINGER GASWINNINGSCONGRES

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het derde Groninger Gaswinningscongres

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 24 april jl. het 3e Groninger Gaswinningscongres. Tijdens dit congres werd stilgestaan bij de laatste stand van zaken in het gasdossier en werden de meest recente ontwikkelingen en de gevolgen daarvan aan de orde gesteld door verschillende sprekers uit de praktijk en wetenschap. Circa 80 deelnemers namen deel aan het congres waaronder het team Energie van Dorhout Advocaten.

Tijdens het congres werd o.a. de stand van de wetgeving besproken met aandacht voor de versterking van gebouwen. De schade wordt thans (buitengerechtelijk) afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Momenteel is het wetsvoorstel ‘Instituut Mijnbouwschade Groningen’ aanhangig. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal de TCMG opvolgen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de schadeafhandelingsprocedure bestuursrechtelijk van aard wordt maar wél met toepassing van het privaatrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (inclusief het bewijsvermoeden van art. 6:177a BW). Dat betekent dat men zich voor schadevergoeding bij gaswinning straks dient te wenden (na een negatief besluit van het IMG) tot de bestuursrechter. Verder is een belangrijk verschil ten opzichte van de TCMG dat het IMG alle soorten schade zal gaan behandelen, waaronder ook waardedaling van woningen in het gaswinningsgebied.

Over waardedaling van woningen in Groningen heeft mr. A. Hammerstein, voorzitter van de adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen (‘de adviescommissie’), oud-raadsheer in de Hoge Raad, oud-president van het Gerechtshof Arnhem en voormalig regeringscommissaris, tijdens het gaswinningscongres gesproken. De door de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestelde adviescommissie heeft als opdracht gekregen advies aan de minister uit te brengen over een publiekrechtelijke regeling voor de compensatie van waardedaling van woningen als gevolg van bevingen in het gaswinningsgebied in Groningen. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:618) waarin het hof heeft geoordeeld dat compensatie voor waardedaling ook los van de verkoop dient plaats te vinden. De adviescommissie heeft verschillende berekeningsmethoden voor de vergoeding van waardedaling onderzocht. De compensatieregeling vervangt de huidige regeling waarbij huiseigenaren alleen een vergoeding kunnen claimen bij de NAM op het moment van verkoop van hun woning. In de nieuwe regeling kunnen huiseigenaren in aanmerking komen voor compensatie ongeacht verkoop van hun woning. Het verzoek tot schadevergoeding kan straks ingediend worden bij het IMG.

Binnenkort verschijnt een monografie over gaswinning en aansprakelijkheid van de hand van verschillende onderzoekers van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Margot Gozoglu heeft in deze monografie een bijdrage geschreven over aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor waardedaling van onroerende zaken door gaswinning en de verschuiving van de schadevergoedingsplicht.

Mocht u vragen hebben over het onderwerp gaswinning en/of schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten? Neem dan gerust contact op met Margot Gozoglu, Hans KoendersSimone Pipping of Tim van Dijken.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more