Toezicht in de semipublieke sector: krachtig ingrijpen vereist?

Toezicht in de semipublieke sector: krachtig ingrijpen vereist?

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten in het bestuur en toezicht bij stichtingen in de semipublieke sector zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Zo is op 10 november 2020 […]

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN DREIGENDE INSOLVENTIE (door mr. Tim van Dijken)

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door het aanbieden van een onderhands schuldeisersakkoord. Op die manier kunnen ondernemingen die in financiële problemen verkeren hun schuldenlast saneren en doorstarten buiten faillissement. We zullen […]

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK(door Stijn Dunk)

(…) ‘DE ENERGIETRANSITIE LEVERT IN GRONINGEN STEEDS MEER ECONOMISCHE ACTIVITEIT OP’ (…) Hans Koenders (45) van Dorhout Advocaten in Groningen heeft zich heel bewust gespecialiseerd in het energierecht. ‘Ik dacht vijftien jaar geleden bij mezelf: waar gaat het gebeuren in Noord-Nederland, waar zit muziek in? Ik heb toen gesproken met allerlei mensen en instituties. Daar […]

TIJDELIJKE BETALINGSUITSTELWET 2020

Het is dagelijks nieuws: bedrijven die op last van de overheid de deuren hebben moeten sluiten. Het water staat deze bedrijven inmiddels aan de lippen. Het (volledig) wegvallen van de omzet maakt dat zij op termijn waarschijnlijk niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Tot nu toe leidt dat nog niet tot de voorspelde stortvloed […]

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Op 10 november 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is ingediend in 2016. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten in het bestuur en toezicht bij stichtingen in de semipublieke sector zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. De wet heeft tot doel om een professionaliseringsslag teweeg […]

AARDBEVINGEN IN GRONINGEN: EEN PUBLIEKRECHTELIJKE AFDOENING MET EEN CIVIELRECHTELIJKE BEOORDELING

Voorheen was NAM verantwoordelijk voor de schade-afhandeling in Groningen. Dat is op enig moment overgegaan op de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen (TwG) in werking getreden. Op grond van artikel 2 lid 1 van deze wet is er een Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De werkzaamheden van […]

ACM ZET DE DEUR VERDER OPEN VOOR GROENE KARTELS

ACM zet de deur verder open voor groene kartels De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden voor groene kartels verruimen. Dat blijkt uit de in juli dit jaar gepubliceerde conceptleidraad duurzaamheidsafspraken. Dat is een ommezwaai in het tot op heden gevoerde beleid. Het kartelverbod (artikel 6 Mededingingswet) verbiedt ondernemingen samen te werken voor […]

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL OVER ONTHEFFING ELEKTRICITEITSNET STATION LEIDEN

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL OVER ONTHEFFING ELEKTRICITEITSNET STATION LEIDEN Op 11 augustus 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspraak gedaan in een zaak tussen NS Stations en de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) over de noodzaak van een ontheffing, van de in de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) opgenomen verplichting […]

ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN

ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN Inleiding Energiepark Pottendijk ontwikkelt een windpark en twee zonneakkers in de gemeente Emmen. Het is de bedoeling om het windpark en de zonne-akkers via een particulier elektriciteitsnet te verbinden met het openbare elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis. Om de door haar opgewekte […]